บทความล่าสุด

ด่วน! พบ ขรก.กว่า6หมื่นรายเบี้ยวหนี้ กยศ.

กยศ.แจงเริ่มหักเงินเดือนลูกหนี้ข้าราชการม.ค.61 เบื้องต้นพบค้างชำระกว่า6หมื่นราย ลั่นผิดนัดมีโทษทางวินัยถึงไล่ออก วันนี้( 21 ก.ย.60) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากที่นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มีมาตรการในการหักเงินเดือนข้าราชการที่เป็นลูกหนี้ กยศ.ซึ่งคาดว่าจะเริ่มได้ในเดือนม.ค. 2561 ซึ่งหากพบว่า ยังมีข้าราชการผิดชำระหนี้ จะถือว่ามีความผิดทางวินัยและอาจมีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัย ซึ่งโทษสูงสุดคือไล่ออกจากราชการ โดยเรื่องนี้นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ชี้แจงว่า กยศ.อยู่ระหว่างประสานข้อมูลลูกหนี้กับ กรมบัญชีกลาง...

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบงานราชการ หลายอัตรา!!

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับงานราชการ มีรายละเอียดดังนี้!! ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบงานราชการ 1.งานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) อัตราเงินเดือน 17,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 8 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) สาขาวิชารัฐศาสตร์ทางบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาใด วิชาหนึ่งทางการบริหารงานบุคคล ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์...

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดรับสมัครพนักงานธนาคาร

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก ด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคารปฏิบัติงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด  โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้ คุณสมบัติทั่วไป -มีสัญชาติไทย -เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ -ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ  หรือไม่เป็นโรคเรื้อน  วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  โรคยาเสพติดให้โทษ  หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง -ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี -ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว -ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ -ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ  หรือพ้นระยะเวลารอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล เกรด...

เอกสารที่ต้องยื่นในวันสอบท้องถิ่น 24 กันยายน 2560

เอกสารที่ต้องยื่นในวันสอบท้องถิ่น วันที่ 24 กันยายน 2560 วันสอบภาค ก และภาค ข มีรายละเอียดดังนี้ หลักฐานและเอกสารที่ต้องยื่นในวันสอบท้องถิ่น -ในวันสอบภาคความรู้ความสามารทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ต้องนำหลักฐานต่อไปนี้มาแสดงต่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ เพื่อเข้าหากไม่นำมาแสดงต่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด สิ่งที่ต้องเตรียมในวันเข้าสอบ 1.ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1...

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 17 อัตรา

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561มีตำแหน่งดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบงานราชการ 1.งานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา 2.งานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม จำนวน 3 อัตรา 3.งานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 2 อัตรา 4.งานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 2...

สุดยอด!! คุณยายวัย 80 ปี นั่งสอบ กศน. บอกจะเรียนให้จบ.6 เพื่อนรุ่นหลานให้กำลังใจเพียบ

วันที่ 17 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์ ในเขตเทศบาลนครตรัง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อ.เมือง จ.ตรัง ได้ใช้เป็นสถานที่สอบเทอม 2 ของนักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมผู้เข้าสอบทั้งหมดประมาณ 1,300 คน ขณะเดียวกันพบว่ามีนักเรียนวัย 79 ปี ทราบชื่อคือ...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 101 อัตรา

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียดดังต่อไปนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 1)พนักงาน ตําแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จํานวน 3 อัตรา 2)พนักงาน ตําแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสวนสาธารณะ จํานวน 1 อัตรา 3)พนักงาน ตําแหน่งผู้ช่วยนิติกร จํานวน 1 อัตรา 4)พนักงาน ตําแหน่งผู้ช่วยนักสันทนาการ จํานวน 1 อัตรา 5)พนักงาน ตําแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา 6)พนักงาน...

10 อาชีพที่ได้เงินเยอะที่สุดในไทย

ใครอยากรู้บ้างไหมว่าอาชีพที่มีเงินเดือนมากที่สุดในไทยคืออาชีพอะไร  วันนี้เรามารู้จักอาชีพที่มีเงินเดือนสูงมากที่สุดในไทยกันดีกว่าค่ะ ว่า คืออาชีพอะไรและมีค่าตอบแทนอะไรบ้าง ซึ่งเว็บไซต์เรา ได้ยกตัวอย่างอาชีพที่มีเงินเดือนสูง มาแต่ละอาชีพให้ดูกันค่ะ 10 อาชีพที่ได้เงินเยอะที่สุดในไทย มีอาชพดังต่อไปนี้ อาชีพนักบิน เงินเดือน 2.41 แสนบาท วิศวกรเหมืองแร่ และนักโลหะการ เงินเดือน 2.35 แสนบาท ผู้จัดการฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เงินเดือน 1.53 แสนบาท กรรมการและผู้บริหารระดับสูง เงินเดือน...

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป มีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1.งานราชการ ตำแหน่ง นายช่างรังวัด จำนวน 4 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง 2.งานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง...