“กกอ.”เผย 3 หลักสูตร “ป.เอก” 3 ม.ดัง ต้องปรับปรุง!!

0
477
views
กกอ

“กกอ.” เผยผลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก พบ 3 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยดังต้องปรับปรุงแก้ไข

ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)

เมื่อวันที่ 16 ต.ค. ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า ในการประชุม กกอ.เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะอนุกรรมการทำงานติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก ได้รายงานผลการติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณาแบบมีส่วนร่วม ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยตรวจประเมิน 12 หลักสูตร ใน 6 สถาบัน พบว่า มี 3 หลักสูตร ใน 3 สถาบันที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ได้แก่ 1.ม.นเรศวร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาการสื่อสาร 2.ม.ขอนแก่น หลักสูตร ปร.ด.สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ โดยทั้ง 2 หลักสูตร ดำเนินการรับนักศึกษาไม่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และ 3.ม.ราชภัฏสุรินทร์ หลักสูตรครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต (ค.ด.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศสื่อสารการศึกษา มีจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด โดยทั้ง 3 หลักสูตรจะต้องปรับปรุงภายใน 1 ภาคเรียน หากไม่เป็นไปตามกำหนดก็ต้องงดรับนักศึกษาไปก่อน

 

ดร.สุภัทร กล่าวต่อว่า ส่วนอีก 9 หลักสูตร ใน 4 สถาบัน จัดการศึกษาได้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ได้แก่ 1.ม.ขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม) สาขาเทคนิคการแพทย์ และหลักสูตร ปร.ด.สาขาเทคนิคการแพทย์ 2.ม.รามคำแหง หลักสูตร ปร.ด.สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ วิชาเอกบริหารธุรกิจ 3.ม.บูรพา หลักสูตร วท.ม.สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมชีวภาพ หลักสูตร ปร.ด.สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และหลักสูตร ปร.ด.การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก และ 4.ม.เชียงใหม่ หลักสูตร ปร.ด.สาขาพืชสวน และหลักสูตร ปร.ด.สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

รายละเอียดข้อมูลจาก