กรมการทหารสื่อสาร เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 50 อัตรา

0
2615
views
งานราชการ

กรมการทหารสื่อสาร เปิดรับสมัครทหารกองหนุนที่เคยรับราชการเป็นทหาร กองประจำการ ในเหล่าทหารสื่อสาร แต่งกายทหารบก เพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้รับราชการเป็นนายทหารประทวน อัตรา สิบเอก จำนวน ๕๐ ตำแหน่ง โดยมีคุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นายทหารประทวน เหล่าทหารสื่อสาร อัตรา สิบเอก จํานวน 50 อัตรา

คุณวุฒิของผู้สมัครสอบ

๑. การรับราชการเป็นทหารกองประจำการ ต้องเป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

๑.๑ เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการ ในเหล่าทหารสื่อสาร แต่งกายทหารบก ซึ่งมีเวลารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๑.๒ กำลังรับราชการเป็นทหารกองประจำการ ในเหล่าทหารสื่อสาร แต่งกายทหารบก ซึ่งจะครบกำหนดปลดจากกองประจำการในวันที่ ๓๐ เม.ย.๖๑ และมีเวลารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ถึงวันที่ปลดจากกองประจำการ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๒. การศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป

๓. อายุ มีอายุไม่เกิน ๒๕ ปี นับจาก พ.ศ. เกิด

๔. สัญชาติ ไทย

๕. ไม่พิการและไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการ

๖. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

**สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๙๗-๕๔๙๐ , ๐-๒๒๙๗-๖๑๐๒ ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก: ไฟล์แนบ