กรมขนส่งทางบก เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมา จำนวน 6 อัตรา

0
1465
views
กรมขนส่งทางบก

กรมขนส่งทางบก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลตามโครงการดำเนินงานศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

  • จำนวน 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน  ๑๒,๐๘๐ บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: วุฒิการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าหรือสูงกว่า

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

  • จำนวน 5 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน ๑๕,๗๕๐ บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: วุฒิการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ (ปวช.) หรือเทียบเท่าหรือสูงกว่า

การรับสมัครงาน

ผู้ประสงค์จะรับสมัครงาน สามารถเข้ารับการขอคัดเลือกและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่ วันที่ ๒ กันยายน – ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS อาคาร ๓ ชั้น ๑ กรมการขนส่งทางบก ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครแต่อย่างใด หรือติดต่อสอบถามได้ทาง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๒๗๑ ๘๘๘๘ ต่อ ๓๑๐๗ ในวันและเวลาราชการ (www.dlt.go.th)

งานราชการที่เปิดสอบตอนนี้