กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวนหลายอัตรา!!

0
3007
views
สอบราชการ

ประกาศกรมคุมประพฤติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อไปปฏิบัติงานในส่วนกลาง รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งและรายละเอียดงานที่เปิดรับสมัครสอบงานราชการ
1.งานราชการ ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

-ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นทางจิตวิทยา

2. งานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

-ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางพพาณิชยศาสตร์ ทางการบัญชี ทางการเงิน ทางการเงินและการธนาคาร

3. งานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

-ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี

4. งานราชการ ตำแหน่ง นายช่างศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ในสาขาวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

 

5.งานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ในทุกสาขาวิชา

6. งานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

-ได้วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบัญชี

7. งานราชการ ตำแหน่ง พนักงานควบคุม จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

การรับสมัครสอบงานราชการ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบพนักงานราชการ สามารถสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม – 12 กันยายน 2560 ที่เว็บไซต์ https://probation.job.thai.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

>>>งานราชการ เปิดสอบราชการ หลายอัตรา หลายตำแหน่ง คลิกที่นี้!!<<<

 

สอบราชการ งานราชการ สอบตำรวจ ทหาร พยบาล ครู ท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาล รัฐวิสาหกิจ สอบราชการ61 งานราชการ61 สอบตำรวจ61 ทหาร61 พยบาล61 ครู61 ท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาล61 รัฐวิสาหกิจ61 ข่าวการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ งานเอกชน อาชีพ ข่าวงานราชการล่าสุด ข่าวเปิดสอบงานราชการล่าสุด เปิดสอบครูล่าสุด เปิดสอบครูผู้ช่วยล่าสุด สอบราชการ งานราชการ สอบตำรวจ ทหาร พยบาล ครู ท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาล รัฐวิสาหกิจ สอบราชการ61 งานราชการ61 สอบตำรวจ61 ทหาร61 พยบาล61 ครู61 ท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาล61 รัฐวิสาหกิจ61 ข่าวการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ งานเอกชน อาชีพ ข่าวงานราชการล่าสุด ข่าวเปิดสอบงานราชการล่าสุด เปิดสอบครูล่าสุด เปิดสอบครูผู้ช่วยล่าสุด