กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 75 อัตรา

0
3110
views
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 75 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์

 • อัตราเงินเดือน 23,430 บาท
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  – ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาสัตวแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ การสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา
  – ได้รับวุฒิปริญญาตรีอย่างอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ การสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา

2. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

 • อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

3. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
 • จำนวน 2 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

4. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
 • จำนวน 3 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขามัลติมีเดีย สาขาดิจิทัลอาร์ท

5. ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้

 • อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
 • จำนวน 4 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางวนศาสตร์

6. ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่

 • อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

7. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

 • อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี บริหารธุรกิจ การบริหารจัดการ และการตลาด

8. ตำแหน่ง นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

 • อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
 • จำนวน 4 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพทางภูมิศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ก่ยภาพทางภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ และเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

9. ตำแหน่ง นิติกร

 • อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
 • จำนวน 4 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์

10. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

 • อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
 • จำนวน 3 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคนิคคอมพิวเตอร์

11. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง

 • อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

12. ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ

 • อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตกรรม

13. ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล

 • อัตราเงินเดือน 11,280 บาท
 • จำนวน 14 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  
  -ได้รับประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือช่างกลเรือ
  – วุฒิ ม.6 ปวช. ทุกสาขา หรือมีประสบการณ์เคยปฏิบัติงานถือท้ายเรือกลเดินทะเลไม่น้อยกว่า 2 ปี

14. ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า

 • อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
 • จำนวน 2 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

15. ตำแหน่ง นายช่างรังวัด

 • อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือก่อสร้าง

16. ตำแหน่ง นายท้ายเรือ

 • อัตราเงินเดือน 11,280 บาท
 • จำนวน 8 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  
  -ได้รับประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือช่างกลเรือ
  -วุฒิ ม.6 ปวช. ทุกสาขา หรือมีประสบการณ์เคยปฏิบัติงานถือท้ายเรือกลเดินทะเลไม่น้อยกว่า 2 ปี

17. ตำแหน่ง กะลาสี

 • อัตราเงินเดือน 10,430 บาท
 • จำนวนง 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ม.6 และ ม.3

18. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
 • จำนวน 5 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางหรือสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป

19. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

 • อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
 • จำนวน 8 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาพาณิชการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป

20. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

 • อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

21. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า

 • อัตราเงินเดือน 10,430 บาท
 • จำนวน 4 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :ได้รับวุฒิ ม.6 ม.3 หรือมีประสบการณ์เคยปฏิบัติงานด้านป่าชายเลนไม่น้อยกว่า 1 ปี

22. ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

 • อัตราเงินเดือน 10,430 บาท
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :ได้รับวุฒิ ม.6 ม.3

23. ตำแหน่ง พนักงานประมงพื้นบ้าน

 • อัตราเงินเดือน 10,430 บาท
 • จำนวน 3 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ม.6 ม.3 หรือมีประสบการณ์เคยปฏิบัติงานด้านการประมงไม่น้อยกว่า 1 ปี

24. ตำแหน่ง สหโภชน์

 • อัตราเงินเดือน 10,430 บาท
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :ได้รับวุฒิ ม.6 ม.3 หรือมีประสบการณ์เคยปฏิบัติงานด้านอาหารไม่น้อยกว่า 1 ปี

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://dmcr.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 19 – 23 สิงหาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

งานราชการที่เปิดสอบตอนนี้