กรมทางหลวงชนบท เปิดสมัครสอบเพื่อบรรจุงานราชการ

0
4365
views
งานราชการ

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน มีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงานราชการ

1.งานราชการ ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

คุณลักษณะเฉพาะตำแหน่ง

-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล

– ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด ระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

– ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

 

  1. งานราชการ ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท

คุณลักษณะเฉพาะตำแหน่ง

-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร

– ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

 

วิธีการสมัครสอบงานราชการ

ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบงานราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://drr.job.thai.com/ ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม-5 พฤษจิกายน 2560 ตลอด  24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

Facebook Comments