กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ (เงินเดือน 23,110 บาท)

0
3961
views
กรมฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งช่างเครื่องบิน จำนวน 4 อัตรา รายละเอียดดังนี้

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร – ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน

1.กรมฝนหลวง ตำแหน่ง ช่างเครื่องบิน

จำนวน 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน 23,110 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาช่างกล สาขาช่างยนต์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และต้องมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงอากาศยานมาแล้ว 12 ปี หรือ
– คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาช่างกล สาขาช่างยนต์ สาขานายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน และต้องมีความรู้ ความสามารถ
และมีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงอากาศยานมาแล้ว 11 ปี หรือ
– คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาช่างกล สาขาช่างยนต์ สาขานายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน สาขาช่างอากาศยาน สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน และต้องมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงอากาศยานมาแล้ว 10 ปี หรือ
– คุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมยานยนต์ เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน วิศวกรรมการบิน วิศวกรรมการบินและอวกาศ และต้องมีมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงอากาศยานมาแล้ว 8 ปี หรือ
– ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอน
ในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ต้องมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงอากาศยานมาแล้ว 12 ปี
– ต้องมีอายุไม่เกิน 62 ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันที่สมัครสอบ

 

กรมฝนหลวง – การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครงานราชการ สามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการ ชั้น 2 (อาคารเก่า) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน ตั้งแต่วันที่ 22 – 28 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ (ไฟล์เอกสารแนบ)