กรมศิลปากร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 25 อัตรา

0
998
views
กรมศิลปากร
กรมศิลปากร

กรมศิลปากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2562 จำนวน 25 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน

1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000  บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

2. ตำแหน่ง บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000  บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบรรณารักษ์ศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์

3. ตำแหน่ง ภัณฑารักษ์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000  บาท

-วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางโบราณคดีทางประวัติศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์ศิลปะ

4. ตำแหน่ง ภัณฑารักษ์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติขอนแก่น 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000  บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางโบราณคดีทางประวัติศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์ศิลปะ

5. ตำแหน่ง นาฏศิลปิน (ละคร-พระ)  จำนวน 2 อัตรา

เงินเดือน 18,000  บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาใด วิชาหนึ่งทางนาฏศิลป์  

6. ตำแหน่ง นาฏศิลปิน (โขน-พระ) จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางนาฏศิลป์

7. ตำแหน่ง ดุริยางคศิลปิน (ฆ้องวงใหญ่) จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางดุริยางคศิลป์

8. ตำแหน่ง ดุริยางคศิลปิน (ปี่) จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000  บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางดุริยางคศิลป์

9. ตำแหน่ง คีตศิลปิน (ไทย) (หญิง) จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000  บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคีตศิลป์

10. ตำแหน่ง ดุริยางคศิลปิน (เชลโล่) จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000  บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางดุริยางคศิลป์

11. ตำแหน่ง ดุริยางคศิลป์ (เปอร์คัสชั่น) จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000  บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางดุริยางคศิลป์

12. ตำแหน่ง นักวิชาการช่างศิลป์ (ด้านช่างแกะสลักและช่างไม้ปราณีต) จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000  บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

13. ตำแหน่ง นักวิชาการช่างศิลป์  (ด้านศิลปประยุกต์) จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000  บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

14. ตำแหน่ง นายช่างศิลปกรรม (ด้านช่างประดับมุกและช่างรัก) จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000  บาท

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: วุฒิ ปวส. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

15. ตำแหน่ง นายช่างศิลปกรรม (ด้านงานแม่พิมพ์) จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 13,800  บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: วุฒิ ปวส. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

16. ตำแหน่ง นายช่างศิลปกรรม (ด้านสถาปัตยกรรม) จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 13,800  บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: วุฒิ ปวส. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ หรือสาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม  สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางสถาปัตยกรรมหรือทางเทคนิคสถาปัตยกรรม

17. ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ (พระนครศรีอยุธยา) จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 13,800  บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: วุฒิ ปวส. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิชาการก่อสร้างหรือสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

18. ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ (ปราจีนบุรี) จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 13,800  บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: วุฒิ ปวส. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิชาการก่อสร้างหรือสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

19. ตำแหน่ง นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 13,800  บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: วุฒิ ปวส. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

20. ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 13,800  บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: วุฒิ ปวส. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิชาโยธา  หรือสาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

21. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 13,800  บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: วุฒิ ปวส. ทุกสาขาวิชา

22. ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 11,280  บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: วุฒิ ปวช. สาขาวิชาพาณิชยการ ทางการบัญชี หรือทางการเงินและการธนาคาร

23. ตำแหน่ง พนักงานดูแลรักษาโบราณสถาน  จำนวน 2 อัตรา

เงินเดือน 10,430  บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: วุฒิ ม.3 หรือม.6

การรับสมัครงานราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัครงานราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต https://finearts.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 1-20 พฤษภาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ