กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 6 อัตรา

0
6780
views
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 6 อัตรา (ไม่ต้องผ่านภาค ก) รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่ง นักพัฒนาการเด็กเล็ก

 • จำนวน 4  อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 37,680 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 
 • มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กเล็ก โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ ดังนี้ 
  * สำหรับวุฒิปริญญาตรีไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี 
  * สำหรับปริญญาโทไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี 
  * สำหรับปริญญาเอกไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี 
 • มีผลงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่แสดงถึงความมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่ปฏิบัติ จำนวน ๒ เรื่อง 

2.ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างประเทศ

 • จำนวน 2 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 37,680 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทียบเท่า 
 • มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ 
 • มีผลงานซึ่งแสดงถึงความมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่ปฏิบัติ จำนวน ๒ ชิ้น 

การรับสมัครงาน

ผู้ที่สนใจจะสมัครงานราชการ สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 12 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดน กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 7-14 สิงหาคม 2562 (ไฟล์เอกสารแนบ)

งานราชการที่เปิดสอบตอนนี้