กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

0
5315
views
งานราชการ

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป มีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงานราชการ

1.งานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ บัญชี และนิติศาสตร์

-มีความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการสหกรณ์ ภารกิจงานโครงสร้างหน่วยงาน และข้อมูลในเว็บไซต์ของกองแผนงาน รวมถึงมีความเข้าใจเบื้องต้นในการจัดแผนกลยุทธ์ การวางแผน เขียนโครงการและการบริการอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้ามี่

 

2.งานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

-มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ

-มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการพลเรือน ฯลฯ

-มีความรู้ความสามรถในการใช้ภาษาและความรู้ด้านคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสม

-มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญญและสรุปเหตุผล

 

วิธีการรับสมัครงานราชการ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครพนักงานราชการ สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองแผนงาน (อาคาร 2 ชั้น 2) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติมที่: ไฟล์เอกสารแนบ

Facebook Comments