กรมแพทย์ทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ

0
1360
views
สอบราชการ

ประกาศกรมแพทย์ทหารบก เรื่อง การรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 10 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงานราชการ

1.งานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบัญชีและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาบัญชี หรือประเภทวิชาพาณิชยกรรมและวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

2.งานราชการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลของเหล่าทัพ หลักสูตร 1 ปี หรือหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลของกระทรวงสาธารณะสุข หรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการหรือที่ทางราชการรับรอง

3.งานราชการ ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์

4.งานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้

5.งานราชการ ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้อนหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้

6.งานราชการ ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่น ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต จากสถานศึกษาที่อยู่ในความคุมของทางราชการหรือที่ทางราชการรับรอง

 

การรับสมัครงานราชการ

เปิดรับสมัครงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 5 -23 กุมภาพันธ์ 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ กองกำลังพล กรมการแพทย์ทหารบก เลขที่ 8 ถนนพญาไท เขตเทวี กรุงเทพมหานคร โทร 0 2354 4425 เบอร์ภายใน 94413

รายละเอียดการรับมัครงานเพิ่มเติม: ไฟล์เอกสารแนบ