กศน.นครปฐม เปิดสอบบรรจุพนักงานราชการ (ป.ตรี ทุกสาขา) จำนวน 10 อัตรา

0
845
views
กศน.นครปฐม

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 10 อัตรา รายละเอียดดังนี้

1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  • กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
  • ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา  
  • ครู กศน.ตำบล จำนวน 9 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน 18,000. บาท

2. สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

3. ระยะเวลาการจ้าง ผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาและครู กศน.ตำบล รายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ที่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม ตามระยะเวลาที่กำหนด ทำสัญญาจ้าง 1 ปี เมื่อครบ 1 ปี พนักงานผู้นั้นต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่กำหนดและจะต่อสัญญำจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี (ตามกรอบอัตรากำลังปี 2560 – 2563) ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับภารกิจของส่วนราชการว่ายังจำเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติงานต่อเนื่องหรือไม่ แต่ทั้งนี้ระยะเวลาการจ้างต้องไม่เกินระยะเวลาของกรอบกรอบอัตรากำลังที่ได้รับการอนุมัติจาก คพร. กำหนด

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  

  • ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา และมีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
  • ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล  ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ได้แก่ ครุศาสตร์บัณฑิต การศึกษาบัณฑิตหรือศึกษาศาสตร์บัณฑิต ที่ ก.ค.ศ.รับรอง ทุกสาขา
  • กรณีบุคคลที่ไม่ได้จบปริญญาตรีทางการศึกษา แต่ได้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัคร หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ ศธ 0210.118/8392 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เรื่อง แก้ไขคุณสมบัติการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ สังกัดสำนักงาน กศน. และหากเป็นบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.ที่รับเงินค่าจ้างหรือเงินค่าตอบแทนรายเดือนจากสำนักงาน กศน. อยู่ในวันที่สมัคร ที่ไม่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา ต้องเป็นผู้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต(ป.บัณฑิต) แต่ถ้าผู้ที่มีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังกล่าวได้รับการเลือกสรรเป็นครู กศน.ตำบล แล้วถ้ามีความประสงค์จะสมัครสอบในตำแหน่งครูผู้ช่วยจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด โดยคุณสมบัติของการเป็น ครู กศน.ตำบล ไม่ผูกพันกับคุณสมบัติการสมัครสอบเป็นครูผู้ช่วยแต่อย่างใด และมีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์ที่จะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ให้ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเอง จำนวน 1 ชุด ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เลขที่ 140 หมู่ 7 ตำบลธรรมศาลา  อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 10-16 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ (รายละเอียดคลิก ที่นี่ )

งานราชการที่เปิดสอบตอนนี้