เห็นชอบ! การขอยุบเลิกส่วนราชการระดับกอง เหตุไม่มีภารกิจ มีปัญหาเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่าย

0
1013
views

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 มีมติเห็นชอบให้สำรวจเทศบาลที่มีตำแหน่งผู้อำนวยการกองการประปา ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร และผู้อำนวยการกองหรือส่วนราชการอื่นๆ ที่มิใช่ส่วนราชการที่มีความจำเป็นตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริการและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 และเป็นตำแหน่งว่างที่ยังมิได้รายงานให้ ก.ท.ดำเนินการสรรหาตามประกาศ.คฯชณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงายผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

หากเทศบาลมีความประสงค์ที่จะยุบเลิกกองพร้อมทั้งยุบเลิกตำแหน่งผู้อำนวยการกอง เนื่องจากไม่มีภารกิจ มีปัญหาเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่าย หรือเหตุผลอื่นๆ โดยให้รายงาน ก.ท.จ. เพื่อเสนอความเห็นชอบ ก.ท. ต่อไป

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการตามมติ ก.ท. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์สำนักงาน ก.ท. จึงขอให้ ก.ท.จ. แจ้งเทศบาลในเขตพื้นที่พิจารณาทบทวนภารกิจ หากเทศบาลมีความประสงค์ที่จะยุบเลิกส่วนราชการพร้อมทั้งยุบเลิกตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ให้ดำเนินการตามประกาศหลักเกณฑ์การยุบตำแหน่งและเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2545  เพื่อเสนอเห็นชอบ ก.ท. ต่อไป ทั้งนี้ให้จัดส่งข้อมูลพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมายัง สำนักงาน ก.ท. ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562

งานราชการที่เปิดสอบในตอนนี้