ด่วน!! เช็คสาขา-อัตราบรรจุครูคืนถิ่นรอบ 2

0
717
views
งานราชการ

วันที่ (21 พ.ค.) ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) กำลังเปิดรับสมัครคัดเลือกโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ครูคืนถิ่น) ประจำปีการศึกษา 2561

กรณีคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรวิชาชีพครูระดับปริญญาตรี(5ปี) เพิ่มเติม โดยมีอัตราบรรจุ จำนวน 2,244 คน  ใน 35 สาขาวิชา แบ่งเป็น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) 2,074 คน  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 139 คน กรุงเทพมหานคร  23 คน และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  8 คน โดยมีอัตราบรรจุในสาขาวิชาต่าง ๆได้แก่

 • สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ  8 อัตรา
 • การศึกษาพิเศษ  15 อัตรา
 • เกษตรกรรม  71 อัตรา
 • คณิตศาสตร์ 139 อัตรา
 • คหกรรมศาสตร์  79 อัตรา
 • คอมพิวเตอร์ 67 อัตรา
 • เคมี 11 อัตรา
 • เครื่องกล(ช่างยนต์)  23 อัตรา
 • เครื่องมือกล(ช่างกลโรงงาน) 4 อัตรา
 • จิตวิทยาและการแนะแนว 12 อัตรา
 • ชีววิทยา 13 อัตรา
 • ดนตรีไทย 12 อัตรา
 • ดนตรีศึกษา 33 อัตรา
 • ดนตรีสากล 9 อัตรา
 • ทัศนศิลป์  8 อัตรา
 • เทคนิคโลหะ(ช่างเชื่อม) 2 อัตรา
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ  9 อัตรา
 • ธุรกิจศึกษา/เลขานุการ  8 อัตรา
 • นาฏศิลป์ 42 อัตรา
 • ปฐมวัย 354 อัตรา
 • ประถมศึกษา 343 อัตรา
 • พลศึกษา 93 อัตรา
 • ฟิสิกส์ 10 อัตรา
 • ภาษาไทย 269 อัตรา
 • ภาษาอังกฤษ 121 อัตรา
 • วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) 95 อัตรา
 • วิศวกรรมไฟฟ้า(ไฟฟ้ากำลัง) 21 อัตรา
 • วิศวกรรมโยธา-ก่อสร้าง 10 อัตรา
 • วิศวกรรมอุตสาหการ 10 อัตรา
 • ศิลปะ  46 อัตรา
 • สถาปัตยกรรม  1 อัตรา
 • สังคมศึกษา 205 อัตรา
 • สุขศึกษา  52 อัตรา
 • อิเล็กทรอนิกส์(ไฟฟ้าสื่อสาร) 8 อัตรา
 • อุตสากรรมศิลป์ 41อัตรา

ดร.สุภัทร กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้รับสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต https://muakru.thaijobjob.com/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  25 พ.ค. 2561 ชำระเงินค่าสมัครสอบที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ถึวันที่ 26 พ.ค.2561 ส่งเอกสารการสมัครสอบมายัง สกอ. ถึงวันที่ 26 พ.ค. 61ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 8 มิ.ย. 2561 ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครศึกษาประกาศการรับสมัครอย่างละเอียดและทำความเข้าใจ เพราะการสมัครมีรายละเอียดค่อนข้างมาก ขณะที่ระยะเวลาในการสมัครค่อนข้างสั้น และการดำเนินจะเป็นไปตามระยะเวลาและขั้นตอนของการเคลียริ่งเฮาส์ของระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาหรือทีแคสรอบ 3.5 ที่จะมีการเคลียริ่งเฮาส์พร้อมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยัราชมงคล(มทร.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.)

ข้อมูลจาก: