พัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย สร้างพื้นฐานการศึกษาแต่วัยเยาว์

0
259
views
ครูปฐมวัย

ครูปฐมวัยการเคารพสิทธิของเด็กมีเป้าหมายให้โอกาสในการเติบโตของเด็กได้ฝึกคิด ตั้งข้อสังเกต มีความสามารถ และตอบแทนสังคม จนทำให้เกิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูระดับปฐมวัย (EarlyChildhood Teacher Training Program, in Collaboration with FROBEL Germany) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิโฟรเบล ประเทศเยอรมนี ร่วมกับ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด และ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมกันสร้างรากฐานให้กับเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัย โดยใช้ความต้องการของเด็กเป็นหลักในการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนทางการศึกษา

“ดร.ธีระชัย พรสินศิริรักษ์” ประธานเจ้าหน้าที่กลยุทธ์องค์กร บี.กริมฯ กล่าวว่า โครงการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย ตามแนวทางมูลนิธิโฟรเบล ประเทศเยอรมนี เกิดจากความร่วมมือที่เห็นพ้องต้องกันว่าปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การที่เด็กจะสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้เท่าทันต่อสิ่งรอบตัวเป็นสิ่งสำคัญ

“แนวคิดของโฟรเบลเชื่อในเรื่องการเรียนรู้ ผ่านการเล่น เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้ทดสอบตัวเอง และมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ๆ และผู้ใหญ่ ทั้งยังยึดหลักเคารพสิทธิเด็ก ที่ส่งผลไปยังประสบการณ์ของเด็กโดยตรง โดยเฉพาะสิทธิในการตั้งคำถาม และค้นหาคำตอบด้วยตัวเองให้เติบโตเป็นสมาชิกของสังคมที่มีอิสระ”

“เราเชื่อมั่นว่าการส่งเสริมผลักดันให้เด็กกล้าแสดงออก จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ของเด็กมากขึ้นนอกจากนี้ มูลนิธิโฟรเบล ยังเป็นพันธมิตรของมูลนิธิ Haus der kleinen Forscher ซึ่งเป็นต้นแบบของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยและนานมีบุ๊คส์ให้การสนับสนุนร่วมกับหน่วยงานทั้งจากภาครัฐและเอกชนมาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย”

“คิม จงสถิตย์วัฒนา” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด กล่าวว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กไทยเข้าถึงการศึกษาที่เป็นเลิศระดับนานาชาติ ด้วยการนำองค์ความรู้ และกระบวนการในการพัฒนาครูระดับปฐมวัยตามแนวทางมูลนิธิโฟรเบล จากประเทศเยอรมนี มาปรับให้เข้ากับบริบทของประเทศไทย

“เพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนอนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศให้มีความพร้อม และความมั่นใจในการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาได้จริงให้เด็กมีโอกาสเติบโตไปเป็นพลเมืองโลกที่ช่างสงสัย มีความสามารถ เอื้ออาทร และตอบแทนสังคม ซึ่งต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่ปฐมวัย”

“ทั้งนี้ มูลนิธิโฟรเบล มีแนวคิดเดียวที่ช่วยเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ และเพิ่มทักษะให้กับกลุ่มเด็กปฐมวัยด้วยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่มาจากประสบการณ์ตรง ปลูกฝังให้รู้จักช่างสังเกต ตั้งคำถาม และค้นหาคำตอบด้วยตนเอง ซึ่งกระบวนการคิดแบบเป็นระบบนี้ หากเราสามารถปลูกฝังให้เกิดกับเด็กปฐมวัยได้ เด็กเหล่านี้จะเติบโตไปเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ”

สำหรับมูลนิธิโฟรเบล ประเทศเยอรมนีนั้นมีประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียนอนุบาล และศูนย์พัฒนากว่า 185 แห่งในเยอรมนี, ออสเตรเลีย และโปแลนด์ โดยแต่ละสาขาจะมีแนวการจัดการเรียนรู้ที่ต่างกัน แต่ใช้หัวใจการจัดการเรียนรู้เดียวกัน ด้วยการพัฒนาทักษะการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ผ่านแนวคิดเรียนรู้ผ่านการเล่นและเรียนรู้แบบสืบเสาะที่ออกแบบเฉพาะให้กับเด็ก ๆ เป็นรายบุคคล

ขณะที่โครงการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยตามแนวทางมูลนิธิโฟรเบลที่จัดขึ้นในครั้งนี้จะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบสาธารณะ และจัดที่โรงเรียน หรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในรูปแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษใน2 หัวข้อคือ แนวทางการจัดการเรียนรู้ด้วยการเล่นในรูปแบบเยอรมัน และแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะอันเป็นแนวทางในการพัฒนาครู เพื่อเกิดการพัฒนาเด็กให้มีความมั่นใจ และใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยอย่างมีความรับผิดชอบต่อไป

ที่มา ประชาชาติ

งานราชการที่เปิดสอบตอนนี้