กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครงานราชการ จำนวน 18 อัตรา

0
5078
views
งานราชการ สอบราชการ

ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ จำนวน 18 อัตรา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงานราชการ

1.งานราชการ ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 17,500 -19,830 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา

2.งานราชการ ตำแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 17,500 -19,830 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับปริญญาในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ และหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ สาขาทันตกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม จากทันตแพทยสภ

3.งานราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 12 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

4.งานราชการ ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค
5.งานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 10,840-11,930 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรืออนุปริญญา ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในระดับเดียวกันทางรังสีวิทยา ทางรังสีเทคนิค หรือทางรังสีการแพทย์

การรับสมัครงานราชการ

เปิดรับสมัครคัดเลือกผ่านทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6-19 พฤษจิกายน 2560 รายละเอียดการรับสมัครและวิธีการสมัคร ที่เว็บไซต์ https://correct.thaijobjob.com/