กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เปิดรับสมัครบรรจุงานราชการ

0
5474
views
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เรื่อง รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

  1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

จำนวน 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน 9,400-10,340 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา (โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัครสอบ คือวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของสถาน ศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์)
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับเดียวกับที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร คือ วันที่ 20 สิงหาคม 2561
* รายละเอียดอื่น ๆ ตามประกาศรับสมัคร ฯ *

 

การรับสมัครงาน

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. – 20 สิงหาคม 2561 ที่เว็บไซต์ www.isoc.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ