อธิบดีท้องถิ่น กำชับ อปท. เติวเข้ม-เสริมแกร่ง ขรก.ท้องถิ่นใหม่

0
316
views

“อธิบดีท้องถิ่น” กำชับ อปท. ติวเข้ม ขรก.ท้องถิ่นใหม่ช่วงทดลองงาน แนะอย่าตั้งเป็นกรรมการาจัดซื้อจัดจ้าง แต่ให้เน้นยึดหลัก-ระเบียบวิธีปฏิบัติตามหน้าที่ราชการ พร้อมเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและทัศนคติที่ดีต่อระบบราชการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 12 ก.ค.2561 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยถึงกรณีที่ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่ตามบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในกรณีต่างๆ เช่น มีการบังคับ ข่มขู่ คุกคามทางจิตใจต่อข้าราชการที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่ ว่าจะต้องเป็นคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หากไม่ดำเนินการ จะไม่ประเมินให้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) บางแห่ง มีการแต่งตั้งผู้ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการให้รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกองต่างๆ ซึ่งกลุ่มข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่ดังกล่าวยังขาดประสบการณ์ อันอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อราชการได้

 

อธิบดีกล่าวต่อว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงเห็นว่า เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปตามหลักและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด แจ้งและกำชับ อปท. หรือผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ให้มีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ที่อยู่ในระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมีวินัย ป้องกันไม่ให้กระทำผิดวินัย โดยให้มีการสอนงาน มอบหมายและให้ทดลองปฏิบัติงาน เพื่อให้รู้ถึงระเบียบแบบแผนของทางราชการ แล้วค่อยให้ทำงานที่ยากขึ้นตามลำดับ ซึ่ง อปท. ควรพิจารณาเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดีต่อระบบราชการ คุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ควรพิจารณาแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ หรือคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เนื่องจากผู้ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการยังเป็นผู้ที่ขาดประสบการณ์ หรือระเบียบวิธีปฏิบัติอย่างถูกต้อง ชัดเจน และการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการแล้วแต่กรณี ก็ไม่ควรพิจารณาแต่งตั้งผู้ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นผู้รักษาราชการแทน โดยให้พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในสำนัก กอง หรือส่วนราชการตามประกาศ ก.จ.จ. ก.ท.จ. หรือ ก.อบต. จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายละเอียดข้อมูลจาก