ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวน 189 อัตรา

0
55962
views
ธนาคารออมสิน
ธนาคารออมสิน

ในการสมัครเข้าทำงานกับธนาคารออมสิน ธนาคารมีกระบวนการตรวจสอบหลักฐานการสมัครงาน การปลอมแปลงเอกสารเพื่อใช้ในการสมัครงาน เป็นความผิดทางกฎหมาย และผู้สมัครมีหน้าที่ต้องแจ้งประวัติทางคดีของตนเอง หากผู้สมัครมีประวัติทางคดีแล้วไม่แจ้งในใบสมัคร ถือว่าผู้สมัครจงใจปกปิดข้อเท็จจริง หากธนาคารตรวจสอบพบในภายหลังจะตัดสิทธิท่านจากการสอบ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก หรือจากการเป็นพนักงานหรือลูกจ้างทันที โดยไม่อาจอ้างสิทธิหรือเรียกร้องสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ ธนาคารไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนการเข้าทำงานใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม อย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างและเรียกเก็บเงินเพื่อให้ท่านได้เข้าทำงานกับธนาคารออมสิน หากมีผู้ใด หรือกลุ่มบุคคลใดแอบอ้างหรือเรียกรับผลประโยชน์ กรุณาแจ้งที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 02 299 8000 ต่อ 030211-2 , 030221

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs จำนวน 6 อัตรา (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 ม.ค. 61 ถึง 29 ธ.ค. 62)

คุณสมบัติทั่วไปที่ธนาคารกำหนด 
– จบการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ขึ้นไป
– มีความอดทน ละเอียดรอบคอบ มีใจรักงานบริการ
และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
– ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ 
ร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง 
พ.ศ.2559 
– เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว หรือผ่านการเกณฑ์
ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร 
ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8) 
– อัตราค่าจ้าง 12,000 บาท

2. ตำแหน่ง ลูกจ้างเหมาจ่าย จำนวน 3 อัตรา (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย. 61 ถึง 31 มี.ค. 62)

– อายุไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันปิดแจ้งความประสงค์)
– สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
– เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานฯ
– เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
– ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
– หากผ่านการอบรมหลักสูตร OMEGA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีประสบการณ์การทำงานด้านวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ หรือลูกค้าผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
– มีประสบการณ์จากสถาบันการเงินในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 1 ปี

หมายเหตุ : การเลือกหน่วยงานที่ประสงค์จะไปปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาของธนาคารเท่านั้น โดยมีอัตราว่าง ณ ศูนย์ธุรกิจฯ สุพรรณบุรี อุตรดิตถ์ ระนอง ชุมพร กระบี่ สตูล 

3.ตำแหน่ง ลูกจ้างขับรถยนต์ จำนวน 180 อัตรา (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 62 ถึง 30 ธ.ค. 62 )

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ธนาคารกำหนด 
– สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้
ไม่ต่ำกว่านี้ 
– อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
– มีใบอนุญาตขับรถยนต์
– เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
– ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
– อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ม.3 = 12,000 บาท

การรับสมัครงาน

ผู้ที่สนใจจะสมัครงานธนาคาร สามารถสมัครได้ที่คลิก https://job.gsb.or.th

งานราชการที่เปิดสอบในตอนนี้