ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดรับสมัครพนักงานธนาคาร หลายอัตรา!!

0
3520
views
สอบราชการ งานราชการ

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์ ด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์ ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติดังต่อไปนี้

ตำแหน่งเปิดรับสมัครงานธนาคาร

1.งานธนาคาร ตำแหน่ง พนักงานประเมินราคาหลักทรัพย์อาวุโส

จำนวน 14 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
– คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
– เป็นผู้ประเมินหลักระดับชั้นสามัญขึ้นไป (โดย ณ วันสมัครบัตรยังไม่หมดอายุ)
– มีประสบการณ์ด้านการประเมินราคาทรัพย์สินไม่น้อยกว่า 5 ปี
– สามารถไปปฏิบัติงาน ณ สาขา หรือต่างจังหวัดได้

2.งานธนาคาร ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบคอมพิวเตอร์ /อาวุโส

จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
-คุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านบัญชี บริหารธุรกิจ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
-มีประสบการณ์งานด้านตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือมีประสบการณ์จากสถาบันการเงิน ไม่น้อยกว่า 3 ปี
-มีความรู้ระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS) สามารถใช้งานฐานข้อมูล Oracle Database, SQL
Server เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลได้
-หากมีประสบการณ์ในการทำ Data mart, Data warehouse และ SAP
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษา ABAP, .NET, JAVA, PHP และมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับธุรกิจของธนาคาร สถาบันการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี
-สามารถอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี
-เป็นบุคคลที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
-มีทัศนคติที่เที่ยงธรรม (Objectivity)
-มีทัศนคติเชิงบวกต่องานตรวจสอบภายใน
-มีมนุษยสัมพันธ์ของผู้ตรวจสอบภายใน (Human Relationship) ในการติดต่อ
สื่อสารกับผู้รับตรวจได้อย่างดี มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ และปฏิบัติงาน
เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม
ระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ (Due Professional Care)
-เป็นบุคคลที่พัฒนาความรู้ด้านการตรวจสอบสมัยใหม่อยู่อย่างสม่ำเสมอ โดย
เน้นการตรวจสอบแบบสร้างสรรค์และมีส่วนร่วม (Participative Audit)

 

กำหนดการรับสมัครงานธนาคาร

ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ทาง Web Site ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 10 – 17  พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (ก่อนเวลา 15.30น.) และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ 02-202-1951, 02-202-1246, 02-202-2290 ในวัน และ เวลาราชการ

 

Facebook Comments