กองทัพอากาศ รับสมัครและสอบเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2562 (ทหารอากาศ)

0
1193
views
ทหารอากาศ นักเรียนจ่าอากาศ

การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ 2562

ประจำปีการศึกษา 2562

กองทัพอากาศ โดยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

จำนวน ๔๔๓ คน  แยกเป็นกลุ่มประเภท

นักเรียนจ่าอากาศ
นักเรียนจ่าอากาศ

การรับสมัคร ดังนี้

๑.๑ ประเภทบุคคลพลเรือน คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

จำนวน ๔๒๕ คน  เพื่อบรรจุเข้าศึกษาในเหล่าทหาร  จำนวน ๗ เหล่าทหาร ดังนี้

1.1.1 เหล่าทหารต้นหน จำนวน ๓๕ คน (จำพวก ทหารควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือน จำนวน ๒๕ คน   และ จำพวกทหาร  บังคับการบิน จำนวน  ๑๐ คน) 
1.1.2 เหล่าทหาร อุตุ  จำพวก ทหารอุตุนิยมวิทยา  จำนวน ๒๐ คน,

1.1.3 เหล่าทหารช่างอากาศ  จำนวน ๑๔๐  คน

1.1.4 เหล่าทหารสื่อสาร จำนวน ๑๐๕ คน 

1.1.5 เหล่าทหารสรรพาวุธ  จำนวน ๓๕  คน

1.1.6 เหล่าทหารอากาศโยธิน จำนวน ๖๐ คน  

1.1.7 เหล่าทหารสารวัตร   จำนวน ๓๐ คน

๑.๒ ประเภททหารกองหนุน  สังกัด  กองทัพอากาศ คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา จำนวน  ๑๘ คน  เพื่อบรรจุเข้าศึกษาในเหล่าทหาร จำนวน ๒  เหล่า ดังนี้

1.2.1 เหล่าทหารอากาศโยธิน จำนวน ๑๒ คน 

1.2.2 เหล่าทหารสารวัตร   จำนวน ๖  คน

ในกรณีไม่สามารถคัดเลือกทหารกองหนุน สังกัด กองทัพอากาศได้ครบ ตามจำนวนที่กำหนด จะพิจารณาจากผู้สมัครประเภทบุคคลพลเรือน เข้าบรรจุเป็นนักเรียนจ่าอากาศทดแทน ให้ครบจำนวน ที่กำหนด

นักเรียนจ่าอากาศ