ก.กลาง ยกเลิกหลักเกณฑ์บรรจุพนักงานจ้างเป็นข้าราชการครู “เพื่อความเสมอภาคและเป็นธรรม”

0
1293
views
สอบราชการ

วันที่ 28 มกราคม 2561 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เผยข้อมูลของ ก.กลาง ได้มีมติยกเลิกหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษเพื่อมาบรรจุแต่งตั้งเป็นครู ผดด. ดังนี้

ก.กลาง ได้มีมติยกเลิกหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษเพื่อมาบรรจุแต่งตั้งเป็นครู ผดด. เนื่องจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ใช้มาเป็นเวลานาน โดยการกำหนดหลักเกณฑ์ในขณะนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู ผดด. และเพื่อพัฒนาครู ผดด. ที่มาจากการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่าง (ซึ่งกำหนดคุณวุฒิ และมีความรู้ประสบการณ์ต่างกัน) โดยในปัจจุบันสภาพปัญหาได้หมดไปแล้ว ดังนั้น เพื่อความเสมอภาคและความเป็นธรรมในการบรรจุเข้ารับราชการ จึงยกเลิกหลักเกณฑ์เดิม และให้ใชัการสรรหาครู ผดด. โดยการสอบแข่งขัน ซึ่งผู้ที่เป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กก็มีสิทธิสมัครสอบเช่นเดียวกัน และจากการดำเนินการสอบแข่งขันของ กสถ.ที่ผ่านมา จะพบว่าผู้ที่เป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กหลายคน เป็นผู้สอบได้และได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการอย่างภาคภูมิใจ มีศักดิ์ศรี และเป็นที่ยอมรับแก่คนทั่วไป

ก.กลาง ได้มีมติยกเลิกหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษเพื่อมาบรรจุแต่งตั้งเป็นครู ผดด. เนื่องจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวได…

Posted by Suttipong Juljarern on Saturday, January 27, 2018