บริษัท กสท โทรคมนาคมจำกัด เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าทำงาน จำนวน 40 อัตรา

0
2689
views
บริษัท กสท โทรคมนาคมจำกัด

บริษัท กสท โทรคมนาคมจำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานในคุณวุฒิปริญญาโท หรือ คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน 40 อัตรา ดังนี้

คุณวุฒิที่รับสมัครสอบ

  • คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/คอมพิวเตอร์ หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 29 อัตรา
  • คุณวุฒิปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/คอมพิวเตอร์ หรือปริญญาโทวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 3 อัตรา
  • คุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านสังคมศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา
  • คุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ/การตลาด/การจัดการ จำนวน 2 อัตรา
  • คุณวุฒิปริญญาโททางบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน/การเงินระหว่างประเทศ หรือปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน/เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ/เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา
  • คุณวุฒิปริญญาโทบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบ

 ผู้ที่สนใจจะสมัครงาน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.cattelecom.com ตั้งแต่วันที่ 7 – 20 มิถุนายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง

งานราชการที่เปิดสอบตอนนี้