มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (เงินเดือน 13,800-19,500 บ.)

0
1461
views
งานราชการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (เงินเดือน 13,800-19,500 บาท) รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครพนักงานราชการ

1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองพัฒนานักศึกษา

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา) สังกัดกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาทางโสตทัศนศึกษา ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกลุ่มงานเลขานุการและสวัสดิการ

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เดี่ยวข้อง

4.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

5.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชิภาษาอังกฤษ

6.ตำแหน่ง วิศวกร สังกัดกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิศวกรรมศาสตร์

7.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เขียนแบบ สังกัดกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หรือสูงกว่า สาขาเทคโนโลยีก่อสร้าง สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาการเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

 

การรับสมัครพนักงานราชการ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ กองกลางสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติมการรับสมัครงานคลิก: ไฟล์เอกสารแนบ