ช่อง 7 ประกาศ เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวนหลายอัตรา

0
4631
views
สอบราชการ

ช่อง 7 ประกาศ เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวนหลายอัตรา มีรายละเอียดดังนี้

  1. พนักงาน สังกัดงานลิขสิทธิ์ในประเทศ แผนกรายการในประเทศ

-เพศชาย / หญิง

-อายุระหว่าง 25 – 30 ปี

-วุฒิปริญญาโท สาขาวิทยุ – โทรทัศน์, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

-มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

-หากมีความรู้ด้านรายการ หรือความรู้ภาษาอื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

2. พนักงาน สังกัดงานลิขสิทธิ์ต่างประเทศ 2 แผนกรายการต่างประเทศ

-เพศชาย / หญิง

-อายุระหว่าง 25 – 30 ปี

-วุฒิปริญญาโท สาขาวิทยุ – โทรทัศน์, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

-มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

-หากมีความรู้ด้านรายการ หรือความรู้ภาษาอื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

3. พนักงาน สังกัดแผนกกิจกรรมการตลาด สายงานสื่อสารการตลาด

-เพศชาย

-อายุระหว่าง 22 – 30 ปี

-วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

-ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่หากมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

-มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้ ** หมายเหตุ : หากผู้สมัครท่านใดสนใจ รบกวนกรอกใบสมัครผ่านเว็ปไซต์ ของทางช่อง 7 ทางนี้ได้เลย ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ มิได้เปิดรับ Walk In

 

4. พนักงาน สังกัดงานเตรียมการผลิต 4 แผนกปรี โปรดักชั่น

-เพศชาย / หญิง

-อายุ 22 – 30 ปี

-วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์ เอกวิทยุ-โทรทัศน์

-มีความรู้ด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับโฆษณาทางวิทยุและโทรทัศน์

-มีความรู้ด้านกระบวนการผลิตรายการ และการใช้เครื่องมือตัดต่อ โปรแกรมตัดต่อ

-ประสบการณ์ด้านผลิตรายการโทรทัศน์ 0 – 3 ปี

-สามารถปฏิบัติงานนอกเวลางานปกติ และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

 

5.พนักงาน สังกัดงานตรวจคิวโฆษณา แผนกโฆษณา สายงานโฆษณา

-เพศหญิง

-อายุ 22 – 30 ปี

-วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด, การจัดการทั่วไป, นิเทศศาสตร์, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้

-ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office)

-ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

-มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน รอบคอบ และรวดเร็ว

-มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 

6. พนักงาน สังกัดสายงานควบคุมการผลิตละคร

-คุณสมบัติทั่วไป

-เพศชาย / หญิง

-อายุไม่เกิน 30 ปี

-วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

-สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อ Final Cut Pro และ Photoshop ได้เป็นอย่างดี

-มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และวางแผนการทำงานได้ดี

-มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันและเวลาอันจำกัดได้ดี

-มีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานในการทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี ** หมายเหตุ : หากผู้สมัครท่านใดสนใจ รบกวนกรอกใบสมัครผ่านเว็ปไซต์ ของทางช่อง 7 ทางนี้ได้เลย ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ มิได้เปิดรับ Walk In

 

7. พนักงาน สังกัดงานซ่อมบำรุงยานพาหนะ แผนกยานพาหนะ

-เพศชาย

-อายุระหว่าง 25 – 35 ปี

-วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. / ปริญญาตรี สาขาวิชา ช่างยนต์, ช่างไฟฟ้า, ช่างแอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีประสบการณ์ทำงาน ด้านซ่อมบำรุงยานพาหนะ 4 ปีขึ้นไป

-มีความชำนาญ และมีประสบการณ์จากศูนย์ หรืออู่ซ่อมรถที่ได้มาตรฐาน

-มีใบอนุญาตขับรถยนต์ ** หมายเหตุ : หากผู้สมัครท่านใดสนใจ รบกวนกรอกใบสมัครผ่านเว็ปไซต์ ของทางช่อง 7 ทางนี้ได้เลย ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ มิได้เปิดรับ Walk In

 

การรับสมัคร

ผู้ที่สนใจจะสมัครงาน สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job.ch7.com/ หรือติดต่อสอบถามที่ได้ที่ งานสรรหาและว่าจ้าง
998/1 ซอยร่วมศิริมิตร (พหลโยธิน 18/1)
ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กทม. 10900
โทร. 0 2495 7777
งานสรรหาและว่าจ้าง ต่อ 411 520 และ 52