โปรดเกล้าฯ ‘พ.ร.บ. มาตรฐานจริยธรรม’ ข้าราชการ ต้องถือ และปฏิบัติตามนี้ 7 ข้อ!

0
1309
views
พ.ร.บ. ข้าราชการ
พ.ร.บ. ข้าราชการ

เมื่อวันที่ 16 เม.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ซึ่งมีความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำ และยินยอม ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่รัฐสภา

โดย พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า “พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒” และประกาศใช้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นไป

ซึ่ง กฎหมายฉบับนี้มีผล บังคับใช้ กับ เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐในฝ่ายบริหาร แต่ไม่รวมถึง หน่วยงานธุรการของรัฐสภา องค์กรอิสระ ศาล และองค์กรอัยการ

พ.ร.บ.ฉบับนี้ ได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องประพฤติปฏิบัติ ตามมาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการ ซึ่งประกอบด้วย

1.ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่

3.กล้าตัดสินใจ และกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม

4.คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ

5.มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

6.ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ

7.ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี และรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ

นอกจากนั้น ยังกำหนดให้มี “คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม” (ก.ม.จ.) ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน ผู้แทนองค์กรกลางบริหารงานบุคคล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และเลขาธิการ ก.พ. เป็นกรรมการเลขานุการ

โดยมีอำนาจหน้าที่ เช่น เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ กำหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางการนำจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรมต่อคณะรัฐมนตรี เป็นต้น

ที่มา:ข่าวสด

งานราชการที่เปิดสอบในตอนนี้