ผู้นำครู 4 ภาคหนุน รมว.ศึกษาธิการ ยุบศึกษาธิการจังหวัด ศึกษาธิการภาค

0
374
views
ยุบศึกษาธิการจังหวัด ศึกษาธิการภาค

ผู้นำครู 4 ภาคหนุน รมว.ศึกษาธิการยุบศึกษาธิการจังหวัด ศึกษาธิการภาค และเสนอขอยับยั้ง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ต้องกระจายอำนาจให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน โรงเรียนเล็ก ใหญ่ สามารถบริหารจัดการตนเองได้ในรูปแบบคณะกรรมการสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายวิสัย เขตสกุล เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนพร้อมด้วยผู้นำครู 4 ภาคจากทั่วประเทศ ได้เดินทางไปประชุมร่วมกันที่ห้องวชิราวุธ อาคารกระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ เพื่อเสนอแนวทางแก้ปัญหาการศึกษาและวิชาชีพครู โดยมี ดร.ไกรเสริม โตทับเที่ยง เลขานุการ รมว.ศึกษาธิการ ร่วมรับฟังความคิดเห็นที่พวกตนและคณะได้เสนอขอให้ยับยั้งการนำเสนอและประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …ซึ่งเป็น พ.ร.บ.ที่ขาดการมีส่วนร่วม และไม่ตอบสนองต่อการจัดการศึกษาชาติ และขอให้จัดทำร่างใหม่ให้ผู้ประกอบวิชาชีพครู และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมคิดร่างและจัดการศึกษา จากนั้นตนและคณะได้ยื่นหนังสือข้อเสนอข้อเรียกร้อง 8 ข้อของครูต่อ รมว.ศึกษาธิการ เพื่อทราบ และนำไปสู่การขับเคลื่อนการศึกษาอย่างมีคุณภาพต่อไป

นายวิสัยกล่าวต่อไปว่า ตนและผู้นำครู 4 ภาคขอให้การสนับสนุน นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เสนอให้ยุบศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการภาค เนื่องจากว่าโครงสร้างนี้ไม่มีส่วนในการยกระดับคุณภาพการศึกษาแต่อย่างใด มีการทำงานที่ทับซ้อนกับเขตพื้นที่การศึกษาและไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานทั้ง 2 ในระดับพื้นที่ อีกทั้งขณะนี้ศึกษาธิการจังหวัดบางจังหวัดบ้าอำนาจอย่างหนักหลงตนเองคิดว่าเป็นนายของ ผอ.เขตและนายของผู้บริหาร ร.ร.รวมทั้งครูทุกคนในจังหวัด มีเหตุอะไรขึ้นมานิดหน่อยก็แจ้งให้ ผอ.เขตสั่งตั้งกรรมการสอบสวนครูอย่างเดียวไม่มีการประสานงานกับผู้นำครูเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เอาแต่ระเบียบกฎหมายมาขู่ครูและข้าราชการในสำนักงาน แบบนี้จะเก็บเอาศึกษาธิการจังหวัดไว้ทำไม ยุบไปเลยดีกว่า เพราะว่า ผอ.เขตแต่ละเขตสามารถบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาได้อย่างดีเยี่ยมอยู่แล้ว ไม่มีปัญหาด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแต่อย่างใด

เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) ยังกล่าวด้วยว่า นอกจากนี้แล้ว ตนและคณะได้เสนอข้อเรียกร้องต่อ รมว.ศึกษาธิการ ประกอบด้วย

1.วิชาชีพครูต้องเป็นวิชาชีพควบคุม ครูต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

2.ครูต้องเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

3.กระทรวงศึกษาธิการ ต้องกระจายอำนาจให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน โรงเรียนเล็ก ใหญ่ สามารถบริหารจัดการตนเองได้ในรูปแบบคณะกรรมการสถานศึกษา

4.กระทรวงศึกษาธิการ ต้องเป็นต้นแบบประชาธิปไตย มีองค์คณะบุคคลที่มีผู้แทนครูมีส่วนร่วมทุกระดับ

5.ให้ยกเลิกคำสั่ง คสช.ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกฉบับ และคืนสิทธิผู้ได้รับผลกระทบและบริสุทธิ์

6.ให้คืนเงินกองทุนพิเศษ ช.พ.ค.ให้ครูผู้เป็นเจ้าของรับผิดชอบ (ผู้จ่ายดอกเบี้ยและธนาคารจ่ายคืนเข้ากองทุน) ได้บริหารจัดการกันเอง

7.ให้ยุติการยุบ เลิก ควบรวมโรงเรียนเล็ก เพราะโรงเรียนเล็กๆ ทุกโรงเรียน ชาวบ้านสร้างมาด้วยมือและแรงสามัคคี มีความรักศรัทธา หวงแหนเป็นสถาบันหลักของหมู่บ้าน ชุมชนเล็กๆ เหล่านั้น การจัดการศึกษาต้องเป็นรัฐสวัสดิการ คิดกำไรขาดทุนไม่ได้ เป็นการผลิตทรัพยากรทางปัญญา

8.ให้มีการแก้ไขวินัยทางการเงินสำหรับโครงการอาหารกลางวันนักเรียนเป็นการเฉพาะ ไม่ผูกรวมกับระเบียบกระทรวงการคลัง เพราะสภาพบริบทสถานศึกษาแต่ละแหล่ง แต่ละขนาด แต่ละชุมชนมีความต่างกัน วิถีและวัฒนธรรมการบริโภคต่างกัน ยากที่จะจัดซื้อ-จ้างตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดได้ หากปรับระเบียบไม่ได้ควรจ่ายเงินให้ผู้ปกครองนักเรียนโดยตรง

ข้อมูลจาก: มติชนวันที่ 29 สิงหาคม 2562

งานราชการที่เปิดสอบตอนนี้