กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครงานราชการ

0
3718
views
งานราชการ

ประกาศจาก กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบงานราชการ
1. งานราชการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1)ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
(2)เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

2. งานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการอบรมการฝึกอาชีพปฏิบัติการ(ด้านพลศึกษา) จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1)ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางพลศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาตร์ประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ทางพลศึกษา ทางนันทนาการทางการจัดการกีฬา
(2)เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

3.งานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการอบรมการฝึกอาชีพปฏิบัติการ(ด้านช่างเชื่อม-โลหะ) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1)ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางช่างโลหะ ทางช่างเชื่อม ทางช่างกลโรงงาน
(2)เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

4.งานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการอบรมการฝึกอาชีพปฏิบัติการ(ด้านพ่อบ้าน) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1)ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
(2)เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
(3)เพศชาย

วิธีการรับสมัครสอบงานราชการ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบงานราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน – 2 ตุลาคม 2560 ที่เว็บไซต์ www.djop.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ