ยกระดับคุณภาพชีวิต! ยธ. รับคนพิการทำงานในสังกัดกระทรวง ตั้งเป้าปีนี้ 170คน

0
305
views
รับคนพิการทำงาน

“บิ๊กจิน” เผยกระทรวงยุติธรรม เปิดรับ คนพิการ เข้าทำงานในหน่วยงานสังกัดกระทรวง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เร่งจ้างงานคนพิการเพิ่มตามเป้า 170 คน ระบุพิจารณาจ้างงานตามลักษณะงานที่ผู้พิการสามารถทำได้

เมื่อวันที่ 1 ต.ค. ที่ กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ยุติธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงยุติธรรมได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยเร่งรัดให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมรับคนพิการเข้าทำงานให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ตามมาตรา 33 ในอัตราส่วน 1:100 คน เพื่อสร้างโอกาสให้คนพิการได้รับการจ้างงานอย่างกว้างขวางทั่วถึง

พล.อ.อ.ประจิน กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ข้อมูล ณ เดือน ก.ย. 2561 ยธ.มีจำนวนผู้ปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ จำนวน 27,220 คน โดยจำนวนคนพิการที่ ยธ.ต้องรับเข้าปฏิบัติงานตามอัตราส่วนที่กำหนด (100 : 1) คือ 272 คน ซึ่งขณะนี้ได้จ้างงานไปแล้ว 102 คนประกอบด้วย 1.สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 2 คน 2.กรมคุมประพฤติ 33 คน 3.กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 3 คน 4.กรมบังคับคดี 26 คน

5.กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 16 คน 6.กรมราชทัณฑ์ 12 คน 7.กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) 4 คน 8.สำนักงานกิจการยุติธรรม 1 คน 9.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (สนว.) 3 คน และ 10.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) 2 คน ซึ่งคนพิการที่รับเข้าทำงานส่วนใหญ่ทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงาน

 

พล.อ.อ.ประจิน กล่าวด้วยว่า ภายในปี 2561 จะผลักดันให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เร่งดำเนินการจ้างงานคนพิการให้ครบตามอัตราส่วนตามที่กฎหมายกำหนด จำนวน 170 คน โดยจะพิจารณาจ้างงานจากลักษณะงานที่คนพิการสามารถทำได้ตามความเหมาะสม หากหน่วยงานใดไม่สามารถจ้างคนพิการเข้าทำงานได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งงานที่ปฏิบัติที่ไม่เอื้อต่อการจ้างคนพิการเข้าทำงาน เช่น ตำแหน่งนักทัณฑวิทยา พนักงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ พนักงานคุมประพฤติ เป็นต้น

รองนายกฯ กล่าวอีกว่า ให้ดำเนินการตามมาตรา 35 โดยได้มีการให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าและบริการจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์ หรือสิ่งอํานวยความสะดวก รวมทั้งให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ฯลฯ นอกจากนี้ ในอนาคตภายในอาคารกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ที่อยู่ระหว่างจัดสร้างได้มีการจัดสรรพื้นที่และเตรียมสถานที่พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้คนพิการได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้บนพื้นฐานของความต้องการพิเศษของคนพิการแต่ละประเภทอีกด้วย

เนื้อหาข่าวจาก