DTI ประกาศเปิดรับสมัครงานราชการ รายละเอียดดังนี้

0
1132
views
สอบราชการ

ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ที่ 1 / 2560 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

เนื่องจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ได้ครบวาระ
การดำรงตำแหน่งวันที่ 10 ตุลาคม 2560 คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ให้ทำหน้าที่สรรหาผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ จึงออกประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ โดยมีระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
ถึง 28 พฤศจิกายน 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

-ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาฯ
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) 47/433 ชั้น 5 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
ตำบลบ้านใหม่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 02 980 6688 ต่อ 2501,
1135 หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร (Click) http://www.dti.or.th/page_bx.php?cid=43&cno=5462&cno2=0&show

การรับสมัคร

ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นยื่นใบสมัครแทนก็ได้
พร้อมเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาฯ
(พันเอก วิทวัส  สุขยางค์) ณ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)  ได้ตั้งแต่
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ถึง 28 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.)