กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

0
2420
views
งานราชการ

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน  8 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงานราชการ

1.งานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

 

2.งานราชการ ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

3.งานราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ วุฒิ ป.โท (ด้านจุลชีววิทยา)

จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 21,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

 

4.งานราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ วุฒิปริญญาเอก (ด้านจุลชีววิทยา)

จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 25,200 บาท/เดือน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางจุลชีววิทยา ทางชีวเคมี ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

 

5.งานราชการ ตำแหน่ง นักฟิสิกส์รังสี จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 19,500 บาท/เดือน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค

 

6.งานราชการ ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 23,430 บาท/เดือน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีในสาขาสัตวแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภา

 

7.งานราชการ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 19,500 บาท/เดือน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

 

การรับสมัครงานราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบงานราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.dmsc.moph.go.th