กองทัพอากาศ กองบิน 41 เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

0
2414
views
งานราชการกองทัพอากาศ

กองทัพอากาศประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการกองบิน ๔๑

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย กองบิน ๔๑ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

จำนวน ๖ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงานตามลักษณะงาน เพศ และค่าตอบแทนที่จะได้รับ

๑.๑ ช่างโครงสร้างอากาศยาน กลุ่มงานเทคนิค เพศชาย จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้างเดือนละ

๑๑,๒๘๐ บาท เงินช่วยค่าครองชีพ เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท

๑.๒ พนักงานขับรถทุ่นแรง กลุ่มงานบริการ เพศชาย จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้างเดือนละ

๑๐,๔๓๐ บาท เงินช่วยค่าครองชีพ เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท

๑.๓ พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ เพศชายหรือเพศหญิง จำนวน ๒ อัตรา ค่าจ้างเดือนละ

๑๐,๔๓๐ บาท เงินช่วยค่าครองชีพ เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท

๑.๔ พนักงานสื่อสาร กลุ่มงานบริการ เพศชายหรือเพศหญิง จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้างเดือนละ

๑๐,๔๓๐ บาท เงินช่วยค่าครองชีพ เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท

๑.๕ พนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ เพศชายหรือเพศหญิง จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้างเดือนละ

๑๐,๔๓๐ บาท เงินช่วยค่าครองชีพ เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท

 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร

๓.๑ ตำแหน่งลำดับในข้อ ๒.๑ สำเร็จประกาศนียบัตรวิชำชีพ ในสำขำวิชำเครื่องกล

สำขำวิชำเครื่องยนต์ หรือเทียบเท่าในสำขำวิชำที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสม

ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ และต้องมีใบรับรองการผ่านงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะ

ของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้

ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี

๓.๒ ตำแหน่งลำดับในข้อ ๒.๒ สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษา

ตอนปลายมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ มีใบอนุญาตขับรถยนต์

ตามกฎหมาย และมีความรู้ความชำนาญในการขับรถ รวมถึงการดูแลและการบำรุงรักษาเป็นอย่างดี

๓.๓ ตำแหน่งลำดับในข้อ ๒.๓ – ๒.๕ สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น

หรือมัธยมศึกษาตอนปลายมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๐๐

 

การรับสมัครสอบราชการ

๖.๑ ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับพร้อมกับยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน ๔๑ โทร.๐ ๕๓๒๘ ๑๐๑๒ – ๑๕ ต่อ ๕-๗๐๕๓, ๕-๗๒๔๔

๖.๒ ค่ำสมัครสอบ และค่ำธรรมเนียมการสอบ จำนวน ๑๕๐ บาท

๗. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ชุด) ดังนี้

๗.๑ รูปถ่ายปัจจุบันสีครึ่งตัว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตำดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน

๓ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป

๗.๒ ระเบียนแสดงผลการศึกษาครบหลักสูตร (กรณีไม่ได้รับระเบียนแสดงผลการศึกษา

ดังกล่าว ให้ใช้หนังสือรับรองของสถานศึกษานั้น ๆ) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่ง

ที่รับสมัครงานราชการ

๗.๓ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครสอบราชการ

๗.๔ ทะเบียนบ้านของผู้สมัครสอบราชการ

๗.๕ หลักฐานการรับราชการทหาร กรณีเป็นเพศชาย (หนังสือสำคัญ สด.๙ หรือ สด.๘

หรือ สด.๔๓)

๗.๖ สำเนาหลักฐานอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญ

การหย่า (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอื่น)

หมายเหตุ หากหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่มีสิทธิกรอกใบสมัคร

รายละเอียดการรับสมัครสอบกองทัพอากาศที่นี่

 

http://www.wing41.rtaf.mi.th/

Facebook Comments