ก กลางท้องถิ่น สำรวจตำแหน่งว่าง ครูผู้ช่วย เตรียมจัดสอบ

0
1212
views
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

ครูผู้ช่วย/ ก กลางท้องถิ่น สำรวจตำแหน่งว่าง ครูผู้ช่วย และประสงค์ให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขัน

โดยวันที่ 31 มกราคม 2562 สำนักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.พิจารณาเห็นว่าเพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานครูขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสาขาวิชาเอกต่างๆตรงความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือให้จังหวัดสำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตำแหน่งครูผู้ช่วยหรือครูผู้ดูแลเด็กว่าง และประสงค์ให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขันในตำแหน่งที่ว่าง โดยให้รายงานข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประสงค์ขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบ

สอบท้องถิ่น
สอบท้องถิ่น

สอบท้องถิ่น ประะกาศรับสมัครท้องถิ่นเดือนกุมภาพันธ์นี้