กรมแผนที่ทหาร การรับสมัครนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา 2561

0
933
views
กรมแผนที่ทหาร

ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง การรับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา 2561 (สมัครด้วยตนเอง และทางไปรษณีย์)

กรมแผนที่ทหาร
โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย มีความประสงค์จะรับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา 25561

คุณสมบัติของผู้สมัครงานราชการ

1.สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.2 ตลอดช่วงชั้นที่ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 )
2.เป็นชายโสด ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ถึง 20 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2541 – พ.ศ.2543)
3.มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมัสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

 

การจำหน่ายใบสมัครงานราชการ
– สั่งซื้อทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2560 – 16 กุมภาพันธ์ 2561 ราคาชุดละ 150 บาท (รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใน ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ)
– ซื้อด้วยตนเอง ณ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 2 มีนาคม 2561 ราคาชุดละ 100 บาท (เว้นวันหยุดราชการ)

การรับสมัครงานราชการ
-สมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561
-สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2560 – 16 กุมภาพันธ์ 2561 ค่าสมัคร 150 บาท (รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใน ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ) รายละเอียดการรับสมัครงาน: ไฟล์เอกวสาร

 

Facebook Comments