ด่วน!! กำหนดการเตรียมเปิดสอบท้องถิ่น จำนวน 8,164 อัตรา ประกาศ 24 ธ.ค.61 สอบ ม.ค.62

0
15783
views
สอบท้องถิ่น2562

สอบท้องถิ่นรอบ2
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่าจากการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) ครั้งที่ 9/2561 ที่ประชุมได้มีมติเกี่ยวกับการสรรหาข้าราชการส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งผู้ปฏิบัติและผู้บริหาร ว่าการสรรหาตำแหน่งผู้ปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้เห็นชอบให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขัน (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขันในตำแหน่งต่างๆดังนี้

  • ประเภทวิชาการ จำนวน 18 ตำแหน่ง 1,002 อัตรา
  • ตำแหน่งประเภททั่วไปจำนวน 27 ตำแหน่ง 6,161 อัตรา
  • ตำแหน่งครูผู้ช่วยจำนวน 21 สาขาวิชาเอก 1,001 อัตรา

และยังให้ความเห็นชอบเป็นหลักการว่า หากมีการรายงานจาก อปท. มาขอให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขันในตำแหน่งอื่นหรือรายงานอัตราว่างเพิ่มเติมก่อนมีการประกาศรับสมัคร ก็ให้ กสถ. สามารถดำเนินการสอบแข่งขันในตำแหน่งดังกล่าวได้ด้วย

สำหรับการสรรหาตำแหน่งผู้บริหารของ อปท. ที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการให้แก้ไขประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร โดยได้ปลดล็อคในกรณีที่มีการสรรหาแล้ว แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ผ่านการสรรหาหรือมีการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาจนหมดบัญชีแล้ว แต่ยังมีอัตราว่างในตำแหน่งนั้นเหลืออยู่ ก็ให้ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. แล้วแต่กรณี กำหนดเวลาให้ อปท. สามารถสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งที่ว่างนั้น โดยการย้ายหรือการรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในประเภท อปท. เดียวกัน ตำแหน่ง และระดับเดียวกันได้ โดยตำแหน่งใน อปท. เดิมที่ผู้โอนมาสังกัดนั้น จะถูกสงวนเป็นตำแหน่งว่างสำหรับใช้ในการสรรหาในครั้งต่อไป เพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้ที่พลาดโอกาสในการผ่านการสรรหาในครั้งที่ผ่านมา ยังมีตำแหน่งว่างที่จะเข้ารับการสรรหาได้ไม่น้อยกว่าเดิม นอกจากนั้น ที่ประชุมยังมีความเห็นในกรณีที่ อปท. มีตำแหน่งว่างภายหลังให้สามารถสรรหาโดยการย้าย รับโอน ข้าราชการส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งระดับและประเภทเดียวกันได้ภายใน 60 วัน โดยให้ฝ่ายเลขานุการไปปรับแก้แล้วนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

ทางด้านการดำเนินการสรรหาข้าราชการส่วนท้องถิ่น สอบท้องถิ่นรอบ2 ในตำแหน่งผู้ปฏิบัติและผู้บริหารที่จะมีขึ้นในครั้งต่อไป โดยเฉพาะตำแหน่งผู้ปฏิบัติ คาดว่าจะมีการรับสมัครและดำเนินการสอบข้อเขียนในช่วงเดือนธันวาคม 2561 ซึ่งได้มีการเตรียมการกำหนดมาตรการต่างๆ ในการป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และได้คนดี มีความรู้ ความสามารถอย่างแท้จริงมาปฏิบัติงานใน อปท. นายสุทธิพงษ์กล่าว

(อ่านต่อ: สำรวจตำแหน่ง-อัตราว่าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เตรียมสอบบรรจุ)

ล่าสุด เว็บไชต์สอบราชการดอทคอม ได้รับแจ้งข่าวสารจากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้ ซึ่งถือว่าเร็วข่าวงานราชการมากๆ เพราะเป็นร่างประชุม เพื่อเตรียมการสอบ จึงนำมาให้สมาชิกเว็บไซต์ Sobrajakan.com ได้ดู เพื่อจะได้เตรียมตัวสอบท้องถิ่นในครั้งนี้ แต่เนิ่นๆ และสามารถจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด


แผนการจัดการสอบท้องถิ่น

15 พฤศจิกายน 2561 ลงนามแต่งตั้งมหาวิทยาลัยออกข้อสอบ(อนุมัติให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกข้อสอบอย่างเป็นทางการ)
29  พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมกถ. แจ้งตำแหน่งเปิดสอบท้องถิ่นปี61  (ลงนามแล้ว)
ประเภทวิชาการ 22 ตำแหน่ง   1,189 อัตรา
ประเภททั่วไป  23 ตำแหน่ง   5,538อัตรา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย 23 สาขาวิชาเอก  1312อัตรา

11 ธันวาคม 2561  กำหนดหลักสูตรวิธีการสอบแข่งขัน-เห็นชอบร่างประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน  (เห็นชอบแล้วรอลงนาม)

17 ธันวาคม 2561  กำหนดมาตรฐานการสอบ (แจ้งเชิญประชุมหนังสือด่วนที่สุด)

24 ธันวาคม 2561  แจ้งประกาศกำหนดการสอบแข่งขัน (อยู่ระหว่างรอลงนาม)

14 – 25 มกราคม 2562 รับสมัครสอบแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ (รอดำเนินการ)

3 มีนาคม 2562 สอบแข่งขัน ภาค ก. และ ภาค ข.   (รอดำเนินการ)

2 พฤษภาคม 2562  ประกาศผลสอบแข่งขัน


(อ่านต่อ: สำรวจตำแหน่ง-อัตราว่าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เตรียมสอบบรรจุ)

งานราชการอื่นๆ ที่กำลังเปิดรับสมัครอยู่ขณะนี้