เช็คเลย…สถ.เรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รอบ 3 แล้ว

0
801
views
งานราชการ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และได้มีประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นั้น จากการบรรจุแต่งตั้งไปแล้ว จำนวน 2 ครั้ง ปรากฏว่า ยังมีตำแหน่งว่างในตำแหน่งต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ร้องขอให้ กสถ. สอบแข่งขัน ประกอบกับได้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอและขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของแต่ละกลุ่มภาค/เขต กรมฯ จึงได้มีหนังสือเรียกผู้สอบแข่งขันได้แต่ละตำแหน่งตามลำดับที่สอบได้ของแต่ละกลุ่มภาค/เขต มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะไปบรรจุแต่งตั้ง ในวันที่ 25 – 26 เมษายน 2561 ณ หอประชุม 100 ปี มหาดไทย สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดย กรมฯ ได้จัดส่งหนังสือแจ้งถึงผู้สอบแข่งขันได้ ตามที่อยู่ที่ผู้สอบแข่งขันได้แจ้งไว้ในใบสมัครสอบแล้ว

อธิบดีกล่าวต่อว่า สำหรับรายละเอียดตำแหน่งและลำดับที่เรียกรายงานตัว รวมถึงการกำหนดวัน เวลา สถานที่มารายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3 นี้ จะเป็นไปตาม “บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3” ซึ่งผู้สอบสามารถเข้าตรวจดูรายชื่อได้ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th อีกทางหนึ่งด้วย และขอให้ผู้สอบแข่งขันในตำแหน่งและลำดับตามบัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3 ได้มารายงานตัวตาม วัน เวลา และสถานที่ตามที่กำหนด หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดดังกล่าว จะถือว่าผู้สอบแข่งขันได้สละสิทธิ์โดยไม่ประสงค์จะรับการบรรจุเข้ารับราชการตามที่สอบได้ ทั้งนี้ ในวันรายงานตัวให้ผู้สอบแข่งขันได้แต่งกายชุดสุภาพ และให้นำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ มาแสดงตนเพื่อรายงานตัวด้วย