ก.พ. เตรียมจัดสอบภาค ก ขรก.ทุกประเภท รวมครู เริ่มปี 63

0
7925
views
สอบภาค ก
สอบภาค ก

สอบภาค ก / เมื่อวันที่ 17  สิงหาคม นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ว่า จากการประชุม ที่ประชุมเห็นชอบให้ผู้มีอำนวจสั่งลงโทษตามข้อ 3 ของกฎ ก.ค.ศ. ว่า ด้วยอำนวจการลงโทษ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ.2561 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 มีอำนาจสั่งลงโทษลดเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ทำผิดวินัยร้ายแรง ตำแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครั้งหนึ่งไม่เกินหนึ่งขั้นไปพลางก่อน จนกว่ากฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. มีผลบังคับใช้

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้ปรับแก้หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 22ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ดังนี้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยให้ประเมินตนเอง พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายปี ตามแบบที่ส่วนราชการกำหนด และเข้ารับการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ในรอบ 5 ปี ที่ขอรับการประเมิรให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ต้องมีจำนวนชั่วโมงการพัฒนา 100 ชั่วโมง หากมีจำนวนการพัฒนาไม่ครบ 100 ชั่วโมง แต่ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง สามารถนำจำนวนชั่วโมง การมีส่วนร่วมในการประชุมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ส่วนที่เกิน 50 ชั่วโมงในแต่ละปี มานับรวมเป็นจำนวนชั่วโมงการพัฒนาให้ครบ 100 ชั่วโมงได้ และหลักสูตรการพัฒนาต้องมีองค์ประกอบด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านความเป็นครู และด้านคุณลักษณะที่คาดหวัง โดยต้องเป็นหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองตามมาตรฐานวิทยฐานะ หรือตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด ทั้งนี้ สามารถนำจำนวนชั่วโมงการพัฒนาที่เข้ารับรองในสถาบันวิชาการอื่นๆ  เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณารับรองได้ โดยให้ส่วนราชการเสนอหลักสูตรพัฒนาต่อ ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณารับรอง “ที่ประชุมยังรับทราบกรณีที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) มีนโยบายที่จะให้การสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐทุกประเภทรวมถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะต้องสอบภาค ก กับ ก.พ. โดย ก.พ. จะเป็นผู้ดำเนินการสอบภาค ก ทั้งหมด เพื่อจะได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีความโปร่งใสในการเข้าสู่ระบบราชการ และลดค่าใช้จ่ายภาครัฐในการดำเนินการสอบ โดยปฏิทินการสอบ เห็นควรให้มรชีการสอบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง สำหรับภาค ข และภาค ค เป็นรายละเอียดที่แต่ละหน่วยงานจะไปกำหนด คาดเริ่มภายในปี 2563 นี้ ” นพ.ธีระเกียรติ กล่าว

ที่มา: มติชนออนไลน์

งานราชการที่เปิดสอบในตอนนี้