สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (วุฒิ ปวช./ป.ตรี)

0
4274
views
สอบราชการ

ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (วุฒิ ปวช./ป.ตรี) รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่ง นักการแพทย์แผนจีน

จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่าทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาแพทย์แผนจีน หรือ การแพทย์แผนจีนบัณฑิตและได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขา การแพทย์แผนจีน

 

  1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์

จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับประกาศนียบัตร ผู้ช่วยทันตแพทย์ โดยการรับรองหลักสูตรจากทันตแพทยสภาหรือสถาบันที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง ที่มีกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี

 

3.ตำแหน่ง ช่างเครื่องกล

จำนวน 2 อัตรา

ค่าตอบแทน 11,280  [km

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) สาขาวิชาเครื่องกลหรือเครื่องยนต์

-ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

-คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

-มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านเครื่องกล หรือเครื่องยนต์ หรือระบบปรับอากาศ หรืองานด้านเครื่องมือแพทย์ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการผ่านงานจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่โรงพยาบาลตำรวจเชื่อถือ

 

4.ตำแหน่ง ช่างโลหะ

จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) สาขาวิชาเครื่องกลหรือเครื่องยนต์

-ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

-คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

-มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านเครื่องกล หรือเครื่องยนต์ หรือระบบปรับอากาศ หรืองานด้านเครื่องมือแพทย์ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการผ่านงานจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่โรงพยาบาลตำรวจเชื่อถือ

 

การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัคร พิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครใน ww.policehospital.org พร้อมกรอกข้อมูลในใบสมัครและนำมายื่นด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายธุรการกำลังพล (งานทะเบียนพล) กองบังคับการอำนวยการโรงพยาบาลตำรวจ ชั้น 4 อาคารศรียานนท์ โรงพยาบาลตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 1-7 พฤษภาคม 2561 ในเวลาราชการ

รายละเอียดการรับสมัครงานเพิ่มเติม: ไฟล์เอกสารแนบ