สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 12 อัตรา

0
2008
views
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 12 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1.สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจการจัดการเศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์บริหารรัฐกิจรัฐประศาสนศาสตร์และนิติศาสตร์และสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าของ ก.พ.

2. ตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมชลประทานทางวิศวกรรมโยธาทางวิศวกรรมการเกษตรทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำทางวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ ทางวิศวกรรมแหล่งน้ำหรือทางวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนดและสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าของ ก.พ.

3. ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมโยธาทางวิศวกรรมโครงสร้างทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมทางวิศวกรรมสุขาภิบาลหรือทางวิศวกรรมชลประทานและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนดและสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าของ ก.พ.

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบงานราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.onwr.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆในสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ” ตั้งแต่วันที่24 ธันวาคม 2561 – 15 มกราคม 2562 ตลอด24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ