สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 11 อัตรา

0
1841
views
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 11 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี (ส่วนภูมิภาค) จำนวน 7 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : คุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

2. ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี (ส่วนกลาง) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะบตำแหน่ง : คุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

3. ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : คุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

4. ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : คุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยา สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาอักษรศาสตร์

5. ตำแหน่ง พนักงานด้านภาษาต่างประเทศ (คนพิการ) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : คุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางภาษาอังกฤษ

การรับสมัครสอบ

ผู้ที่สนใจจะสมัครงานราชการ สามารถสมัครได้ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 12 – 23 กรกฎาคม 2562 โดยจัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานไปยัง กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

งานราชการที่เปิดสอบตอนนี้