สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 22 อัตรา

0
3147
views
สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานส่งกำลังบำรุง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัด กองโยธาธิการ จำนวน 22 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งเปิดรับสมัครสอบ

1.ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ งานเทคนิคทำหน้าที่งาน ช่างก่อสร้าง ช่างควบคุมงานก่อสร้าง งานช่างสำรวจ และงานช่างควบคุมงานก่อสร้าง/ช่างเขียนแบบ ในสังกัด กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง จำนวน 22 ตำแหน่ง ดังนี้

  • ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายโยธาธิการ 2 กองโยธาธิการ ทำหน้าที่งาน ช่างก่อสร้าง จำนวน 4 อัตรา
  • ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายโยธาธิการ 2 กองโยธาธิการ ทำหน้าที่งานควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน 2 อัตรา
  • ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายโยธาธิการ 3 กองโยธาธิการ ทำหน้าที่งาน ช่างก่อสร้าง จำนวน 3 อัตรา
  • ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายโยธาธิการ 3 กองโยธาธิการ ทำหน้าที่งานงานช่างสำรวจ จำนวน 3 อัตรา
  • ผู้บังคับหมู่กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ ทำหน้าที่งานช่างควบคุมก่อสร้าง/ช่างเขียนแบบ จำนวน 10 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
– ผู้ที่สำเร็จการศึกษาได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างโยธา ช่างก่องสร้าง ช่างสำรวจ ช่างเขียนแบบ

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครงานราชการ สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ ห้องกระจก อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงานส่งกำลังบำรุง ถ.เศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ (ไฟล์เอกสารแนบ)

งานราชการที่เปิดสอบตอนนี้