สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้าง 28 อัตรา (เงินเดือน 17,500 บาท )

0
2554
views
งานราชการ

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 1/2561) รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.ตำแหน่ง เศรษฐกร จำนวน 11 อัตรา

อัตราเงินเดือน 17,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งหรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

– มีความรู้ความสามารถในการเขียน อ่าน พูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

– มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

 

2.ตำแหน่ง เศรษฐกร จำนวน 12 ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
– มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

 

3.ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง 

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
– มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

 

4.ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
– มีความรู้ความสามารถในวิชาการเขียนคำสั่งให้ระบบคอมพิวเตอร์ทำงานอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
– มีความรู้และความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล

 

5.ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
สาขาสารสนเทศศึกษา หรือสาขาการจัดการสารสนเทศ (บรรณารักษ์)
– มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

6.ตำแหน่ง พนักงานบริการ ตำแหน่งว่าง  2 ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน : 11,400 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
– มีความรู้ความสามารถด้านงานบริการ เพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติงาน เช่น ส่งเอกสารภายในสำนักงาน บริการจัดเลี้ยง และจัดสถานที่ เป็นต้น

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2-16 มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ www.fpo.go.th หรือ http://fpo.thaijobjob.com