สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา

0
1378
views
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำนวน 5 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1.สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์)
อัตราเงินเดือน 17,500-19,250 บาท
จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  • สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท

2. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรอง ในทุกสาขาวิชา
  • สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ของ ก.พ.

3.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 9,400-12,650 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรอง ในทุกสาขาวิชา
  • สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ ปวส. หรือสูงกว่า ของ ก.พ.

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบราชการ สามารถสมัครสอบได้ทางเว็บไซต์https://thaigov.thaijobjob.com/  ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561 – 9 มกราคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

งานราชการที่เปิดสอบ

งานราชการ
สอบราชการ