สครภ วอนคุรุสภาเร่งออกหลักเกณฑ์ฝึกสอนครู 4 ปี หวั่นที่ทำกันอยู่จะไม่ตรงกับที่คุรุสภาต้องการ

0
132
views
หลักสูตรครู 4 ปี

วันที่ (13ส.ค.62) ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ (สครภ) เปิดเผยว่า  ตามที่พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 44 กำหนดว่าผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุม ต้องมีคุณสมบัติ โดยเฉพาะเรื่องที่จะต้องผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด แต่จนถึงขณะนี้ทางคุรุสภายังไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีของหลักสูตรครู 4 ปี ว่าเป็นอย่างไรบ้าง ขณะนี้มีสถาบันฝ่ายผลิตครูหลายแห่งเปิดการเรียนการสอนแล้ว และสถาบันต่าง ๆก็ได้กำหนดช่วงการปฎิบัติการสอนที่แตกต่างกัน เช่น บางแห่ง ให้ฝึกตั้งแต่ปี 1 หรือให้ฝึกตั้งแต่ปี 2 บางที่ก็เริ่มปี3 เป็นต้น   ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะตรงตามหลักเกณฑ์คุรุสภาจะกำหนดหรือไม่

“แม้ว่าที่ผ่านมารศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว. ) เคยชี้แจงไปแล้วว่า การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนและ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในวิชาเฉพาะ สามารถนับเวลารวมกันได้ และการฝึกปฏิบัติการทั้งสองส่วนก็ไม่จำเป็นต้องต่อเนื่องกันตลอดทั้งเทอม ขณะที่ น.ส.นุชนภา รื่นอบเชย  ผอ.สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แจ้งว่าไม่ได้บังคับว่าทุกสถาบันที่ผลิตครูต้องทำตามแนวทางในมคอ.1 หลักสูตรครู 4 ปี ระบุการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สถาบันอุดมศึกษาควรให้นิสิต/นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกประสบการเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ระยะแรกที่เข้ามาศึกษาเพื่อให้รู้จักวิชาชีพและสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู และเพิ่มความเข้มข้นของวิชาชีพให้มากขึ้นตามลำดับจนถึงปีสุดท้าย แต่ทางมรภ.ก็ยังไม่มั่นใจว่าสิ่งที่จะทำนั้นถูกต้องหรือไม่ ดังนั้นอยากให้คุรุสภาเร่งออกหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาหลักสูตรครู 4 ปี เร็วที่สุด อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาสครภ ได้สอบถามไปยังคุรุสภาเรื่องการออกหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว แต่ก็ยังไม่รับแจ้งอะไร” ผศ.ดร.รัฐกรณ์

ที่มา เดลินิวส์

งานราชการที่เปิดสอบตอนนี้