กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัครคนไทยไปทำงานเกาหลี หลายอัตรา!!

0
2874
views
กระทรวงแรงงาน

นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานของไทยและกระทรวงแรงงานและการจ้างงานสาธารณรัฐเกาหลี ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System for Foreign Workers : EPS) มาตั้งแต่ปี 2559

โดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ทำหน้าที่ในการรับสมัครคัดเลือก และจัดส่งคนหางานไปทำงาน ซึ่งคนหางานที่จะเดินทางไปทำงานต้องผ่านการทดสอบภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) และทักษะการทำงานตามที่ทางการเกาหลีกำหนด ซึ่งการรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ในครั้งนี้รับสมัครใน 3 ประเภทกิจการคือ

1. กิจการอุตสาหกรรมการผลิต

2. เกษตร/ปศุสัตว์

3. กิจการก่อสร้าง โดยประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้างรับเฉพาะเพศชาย

ส่วนประเภทกิจการเกษตร/ปศุสัตว์ รับทั้งเพศชายและเพศหญิง อายุ 18 – 39 ปีบริบูรณ์ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สายตาไม่บอดสี ร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง ไม่มีประวัติกระทำผิดทางอาญาหรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคง เป็นบุคคลซึ่งไม่ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศ เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติการถูกเนรเทศ หรือเคยถูกปฏิเสธการเข้าสาธารณรัฐเกาหลี หรือเคยกระทำผิดกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลี เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด ไม่เคยพำนักอาศัยในสาธารณรัฐเกาหลีด้วยวีซ่า E-9 หรือ E-10 หรือ วีซ่า E-9 และ E-10 รวมกัน 5 ปี หรือมากกว่า 5 ปีขึ้นไป

หลักฐานการสมัคร ได้แก่ สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) ต้องระบุวันเดือนปีเกิดให้ครบถ้วน จำนวน 2 ใบ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ต้องชัดเจนและระบุวันเดือนปีเกิดให้ครบถ้วน จำนวน 2 ใบรูปถ่ายสีขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ฉากด้านหลังสีขาว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน ผู้สนใจต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์การรับสมัคร 4 แห่งคือ 
1. ศูนย์การรับสมัครกรุงเทพมหานคร ณ อาคารเดอะฮับ ชั้น 3 เซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

2. หอประชุมจังหวัดลำปาง (ภายในศาลากลางจังหวัด)

3. ศูนย์การรับสมัครจังหวัดอุดรธานี ศูนย์การค้า ตึกคอมแลนด์มาร์คอุดรธานี ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

4. ศูนย์การรับสมัครจังหวัดนครราชสีมา คลังพลาซ่า จอมสุรางค์ จำกัด (คลังใหม่)

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. และลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ในการสมัครงาน เพื่อเลือกประเภทกิจการ ศูนย์ที่จะสมัคร และวันที่จะสมัครได้ที่ toea.doe.go.th โดยไม่ต้องใส่ www. ได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม จนถึงวันปิดรับสมัครวันที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 12.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน