ด่วน!! อบจ.โคราช รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง จำนวนมากถึง 256 อัตราเลยทีเดียว

0
843
views
อบจ.โคราช
อบจ.โคราช

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.1 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 20 ตำแหน่ง 86 อัตรา
1) ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา
2) ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน 5 อัตรา
3) ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา
4) ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
5) ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 5 อัตรา
6) ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน 2 อัตรา
7) ตำแหน่งผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 2 อัตรา
8) ตำแหน่งผู้ช่วยนิติกร จำนวน 3 อัตรา
9) ตำแหน่งผู้ช่วยบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา
10) ตำแหน่งผู้ช่วยโภชนากร จำนวน 2 อัตรา
11) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู จำนวน 1 อัตรา
12) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 8 อัตรา
13) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 18 อัตรา
14) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
15) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
16) ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 6 อัตรา
17) ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล จำนวน 4 อัตรา
18) ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 4 อัตรา
19) ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 7 อัตรา
20) ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างสำรวจ จำนวน 6 อัตรา

1.2 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ) จำนวน 10 ตำแหน่ง 57 อัตรา
1) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 2 อัตรา
2) ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 6 อัตรา
3) ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 6 อัตรา
4) ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน 4 อัตรา
5) ตำแหน่งพนักงานขับรถบัส จำนวน 1 อัตรา
6) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 21 อัตรา
7) ตำแหน่งพนักงานวิทยุ จำนวน 3 อัตรา
8) ตำแหน่งช่างไม้ จำนวน 4 อัตรา
9) ตำแหน่งช่างปูน จำนวน 3 อัตรา
10) ตำแหน่งช่างก่อสร้าง จำนวน 7 อัตรา

1.3 ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง จำนวน 113 อัตรา
1) ตำแหน่งภารโรง จำนวน 45 อัตรา
2) ตำแหน่งคนงาน จำนวน 41 อัตรา
3) ตำแหน่งคนสวน จำนวน 12 อัตรา
4) ตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน 9 อัตรา
5) ตำแหน่งยาม จำนวน 4 อัตรา
6) ตำแหน่งคนงานเกษตร จำนวน 1 อัตรา
7) ตำแหน่งพี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สมัครด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ http://koratpao.thaijobjob.com/
ระหว่างวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 – วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ