ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดรับสมัครพนักงานธนาคาร

0
2326
views
สอบราชการ,งานราชการ

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก ด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคารปฏิบัติงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด  โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไป

-มีสัญชาติไทย

-เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ

-ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ  หรือไม่เป็นโรคเรื้อน  วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  โรคยาเสพติดให้โทษ  หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง

-ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

-ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

-ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

-ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ  หรือพ้นระยะเวลารอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
  1. พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล เกรด 5-10 (ด้านวางแผนและนโยบายทรัพยากรบุคคล)
คุณสมบัติของผู้สมัคร

– อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
– คุณวุฒิปริญญาตรี  หรือ ปริญญาโท  สาขาบริหาร  หรือสาขาทรัพยากรบุคคล
หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการบริหาร / ด้านทรัพยากรบุคคล  ไม่น้อยกว่า
5 ปี  จะพิจารณาเป็นพิเศษ  หากมีประสบการณ์  ดังนี้

ด้านการวางแผนกลยุทธ์ หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

-มีความรู้  และความเข้าใจเกณฑ์  SEPA  ได้ดี  สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรได้

– มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานเป็นอย่างดี  เช่น โปรแกรม Microsoft
Office (Word, Excel, Power)
– มีบุคลิกภาพดี  มนุษยสัมพันธ์ดี  สามารถสื่อสาร  และนำเสนองานได้ดี

เอกสารประกอบการรับสมัคร

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

-สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript)  และสำเนาใบปริญญาบัตร

-หนังสือรับรองประสบการณ์ / การผ่านงาน

-ใบสำคัญทางทหาร  เช่น สด.43 หรือ สด. 8

กำหนดการรับสมัคร

ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ทาง Web Site ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 18 – 25 กันยายน พ.ศ. 2560 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ 02-202-1951, 02-202-1246, 02-202-2290