เสียงสะท้อน!! เด็กจบใหม่ คุณภาพไม่ดีพอในการทำงาน

0
717
views
เด็กจบใหม่

บอร์ดปฏิรูปการศึกษา เปิดเวทีรับฟังความเห็นการในมุมสถานประกอบการ สะท้อน เด็กจบใหม่ ยังไม่ตรงความต้องการตลาดแรงงาน

นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เป็นประธานจัดงานประชุม “ความคาดหวังในการปฏิรูปการศึกษาของสถานประกอบการ” โดยในงาน นพ.จรัส ยังได้บรรยายพิเศษเรื่องทิศทางการปฏิรูปการศึกษาให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ระบุว่า ปัจจุบันการศึกษาไทยยังพบปัญหาในหลายด้าน อาทิ ความเหลื่อมล้ำสูง ติดกับดักความยากจน คุณภาพการศึกษาต่ำ ไม่ได้มาตรฐานทั้งในไทยเเละสากล ทำให้รัฐธรรมนูญใหม่กำหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาในทุกด้าน

โดยภาพรวมของการปฏิรูปการศึกษาเน้นลดความเหลื่อมล้ำ กำหนดให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปรับหลักสูตร ที่สอดคล้องกับทักษะคนรุ่นใหม่ในศตวรรษที่ 21 กำหนดให้เด็กมีคุณลักษณะเป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ มีความรับผิดชอบ มีสมรรถนะจำเป็นด้านภาษา การก้าวทันเทคโนโลยีใหม่เเละสามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตนเอง ที่ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้เเละรักษาคุณภาพการศึกษา

ขณะที่ในเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นายวีรวัฒน์ วัฒนสิริ ผู้เเทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การศึกษาเป็นการเพิ่มพูนการเรียนรู้ของคน ในการต่อยอดสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศ แต่ปัจจุบันพบว่า เด็กที่จบการศึกษามายังไม่มีคุณภาพพอในการทำงาน เห็นด้วยกับการตั้งกระทรวงอุดมศึกษา เชื่อว่ามหาวิทยาลัยเป็นแกนนำทางความคิดเเละสมองของประเทศ มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพจึงมีความสำคัญ เเละอยากให้มีการตั้งกระทรวงอาชีวศึกษาเเละกระทรวงการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เกิดการทำงานที่สอดคล้องกับงานอุตสาหกรรมไทย ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้เเทนสภาหอการค้า ที่สะท้อนว่า การผลิตนักศึกษาหรือเเรงงานยังไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

ด้านตัวเเทนธนาคาร ชี้ว่าเด็กควรเรียนรู้มากกว่าการเรียนเพื่อได้เกรด การเรียนรู้ที่มีสามารถเอาไปใช้หรือไปต่อยอดในการทำงานอย่างไรได้บ้าง หลักสูตรที่บรรจุเข้าไปควรทำให้เด็กรู้ว่าสิ่งที่เรียนจะนำไปใช้ทำอะไรได้บ้าง เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้จากการผิดพลาด เเละการเรียนรู้จะต้องเกิดขึ้นตลอดเวลา ที่สำคัญคือการสร้างร่วมมือในทุกภาคส่วน เพื่อให้มีการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตลอดชีวิต การปฏิรูปการศึกษาควรเริ่มจากห้องเรียนไม่ใช่จากกระทรวง ต้องทำให้ทุกคนมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลให้ได้เเม้จะมีความเหลื่อมล้ำ

ข้อมูลจาก