สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบครู จำนวนหลายอัตราทั่วประเทศ

0
9465
views
เปิดสอบครู
เปิดสอบครู

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) จำนวนหลายอัตราทั่วประเทศ รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งและรายละเอียดที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา จำนวน 1 อัตรา
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562

2. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี) วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา จำนวน 1 อัตรา
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

3. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) และ พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านสารสนเทศ) จำนวน 2 อัตรา
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี

  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

4. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 อัตรา
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562

5. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

6. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จำนวน 1 อัตรา
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

 7. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
จำนวน 1 อัตรา

   หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

8. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานบุคคล) วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
 จำนวน 1 อัตรา

  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

 9. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านวิชาการศึกษา) วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
 จำนวน 1 อัตรา

  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

10. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านสารสนเทศ) วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง  จำนวน 1 อัตรา  

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

11. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
 จำนวน 1 อัตรา  

  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

12. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี จำนวน 1 อัตรา  
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

13. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 อัตรา  
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

14. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย จำนวน 1 อัตรา  
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

15. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จำนวน 1 อัตรา  
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

16. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จำนวน 1 อัตรา  
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

 17. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู), พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านสารสนเทศ) วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก จำนวน 2 อัตรา  
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

18. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จำนวน 1 อัตรา  
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

 19. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จำนวน 1 อัตรา  
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

20. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จำนวน 1 อัตรา  
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

21. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ จำนวน 1 อัตรา  
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

 22. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม จำนวน 1 อัตรา  
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

23. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จำนวน 2 อัตรา  
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

 24. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี จำนวน 1 อัตรา  
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

 25. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จำนวน 1 อัตรา  
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

26. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว จำนวน 1 อัตรา  
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

27. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร จำนวน 1 อัตรา  
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

28. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ จำนวน 1 อัตรา  
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

29. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก จำนวน 1 อัตรา  
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

30. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย จำนวน 1 อัตรา  
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

 31. ตำแหน่งพนักงานบริการ (ด้านการเงินและบัญชี) วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี จำนวน 1 อัตรา  
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

การรับสมัคร

ผู้ที่สนใจจะสมัครสอบงานราชการ สามารถคลิกอ่านรายละเอียดตรงตำแหน่งงานในแต่ล่ะหัวข้อได้เลย

งานราชการที่เปิดรับสมัครสอบในตอนนี้